Du er her

Økt innsats mot mobbing

Nå skal skoler med mye mobbing få tilbud om ekstra oppfølging, og to nye stillinger hos Barneombudet skal styrke arbeidet mot mobbing.

Publisert
5. juni 2013

DEBATT: HVA GJØR VI MED MOBBING?

 

Å skape et godt skolemiljø og bekjempe mobbing er avgjørende for elevenes trivsel og læring. Regjeringens nye Manifest mot mobbing ble undertegnet av statsminister Jens Stoltenberg i 2011. Det er en fireårig satsing med nye fokusområder og temaer hvert år.

For å bekjempe mobbing må det jobbes systematisk over tid, og man må finne lokale løsninger som er tilpasset situasjonen på den enkelte skole. Reportasjen fra Sunnland ungdomsskole viser hvordan rektor og lærere på skolen fikk hjelp både fra skoleteamet i kommunen og det nasjonale læringsmiljøsenteret i Stavanger for å løse et alvorlig mobbeproblem.

Regjeringen gikk nylig inn for å endre opplæringsloven slik at det blir krav om delt bevisbyrde i erstatningssaker som gjelder mobbing. Det vil styrke elevenes rettigheter og tydeliggjøre skolens ansvar

Ekstra tiltak

Regjeringen øker nå innsatsen mot mobbing ved å sette inn ekstra tiltak og veiledning for skoler som har høy forekomst av mobbing over tid. På bakgrunn av resultater fra elevundersøkelsen, samt vurdering fra fylkesmennene, skal disse skolene få tilbud om ekstra oppfølging. Formålet er å tilby skreddersydde tiltak til den enkelte skole.

2. januar 2013 åpnet Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Senteret skal bidra til at det lokalt arbeides med å skape et læringsmiljø som fremmer faglig, personlig og sosial utvikling.

Kunnskapsdepartementet har også finansiert to stillinger hos Barneombudet for å styrke arbeidet mot mobbing. Regjeringen gikk nylig inn for å endre opplæringsloven slik at det blir krav om delt bevisbyrde i erstatningssaker som gjelder mobbing. Det vil styrke elevenes rettigheter og tydeliggjøre skolens ansvar for å sette inn tiltak når en elev blir plaget eller mobbet på skolen. Foreldelsesfristen for straffesaker som omhandler psykososialt miljø, blir forlenget fra to til fem år. Disse lovendringene skal etter planen tre i kraft 1. august i år.

Kamp hver dag

Et godt og trygt læringsmiljø er av vesentlig betydning for elevenes læring. En undersøkelse gjort av Nasjonalt senter for vold og traumatisk stress viser at elever på skoler med mye mobbing presterer nesten en hel karakter lavere enn elever på skoler der mobbing ikke er utbredt. Dette understreker at arbeidet mot mobbing må være en integrert del av skolens arbeid med læring. Kampen mot mobbing må foregå hver eneste dag, på hver eneste skole.

Twitter: @SVKristin

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 6, 2013, side

Kommenter denne artikkelen