Du er her

LO, psykisk helse og arbeidsliv

LO har i over 100 år hatt arbeid til alle som en sentral målsetting. Personer med psykiske lidelser er ikke unntatt. Derfor er heller ikke LO så tafatt som lederartikkelen om arbeidspolitikk i Tidsskriftet påstår.

Publisert
5. april 2013

OGSÅ PSYKISK: Mange tenker at det fysiske arbeidsmiljøet er enklere å håndtere. – Derfor har LO, både aleine og sammen med myndighetene og organisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, i mange år arbeidet med å sette psykososialt arbeidsmiljø på dagsorden, skriver førstesekretær i LO, Trine Lise Sundnes.

Foto: Flickr.

DEBATT: ARBEIDSPOLITIKK

Psykisk helse nevnes knapt i den arbeidspolitiske debatten, skrev sjefredaktør Bjørnar Olsen på lederplass i mars, og etterlyste LO, NHO og arbeidsministeren.

 

Det er flott at YS, Virke og Rådet for psykisk helse samarbeider gjennom prosjektet «Psykisk helse på mannsdominerte arbeidsplasser». Arbeidsgiverne og deres organisasjoner, alene eller i samarbeid med arbeidstakerne og deres organisasjoner, er avgjørende for at personer med psykiske lidelser kan få arbeid, eller kan beholde det arbeidet de har. Vi hilser derfor alle gode initiativ velkommen.

Oppbygging av kunnskap hos tillitsvalgte og verneombud er en sentral del i det å forebygge arbeidsrelaterte psykiske lidelser

LO har to sentrale mål knyttet til området psykisk helse:

  1. Et godt forebyggende arbeid på arbeidsplassen som bidrar til å unngå utvikling av psykiske problemer/lidelser som har sin årsak i arbeidet
  2. At arbeidsplassen, med de nødvendige tiltak, skal kunne inkludere alle, også personer med psykiske lidelser. Dette gjelder de som er i arbeid, og de som prøver å komme i arbeid.

Forebygging

Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for trivsel og helse for alle arbeidstakere. Både arbeidsgivere og arbeidstakere og deres representanter opplever at det å gripe fatt i problemer knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet er krevende. Det oppfattes nok at fysisk arbeidsmiljø er enklere å håndtere. Derfor har LO, både aleine og sammen med myndighetene og organisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, i mange år arbeidet med å sette psykososialt arbeidsmiljø på dagsorden. For noen år tilbake ble det for eksempel utviklet et verktøy for å håndtere mobbing på arbeidsplassen. Fokus ble også rettet mot det å håndtere situasjoner på et så tidlig stadium at det kunne forhindre at mobbing utviklet seg, og dermed kunne skape en risiko for utvikling av psykiske problemer hos arbeidstakeren.

Oppbygging av kunnskap hos tillitsvalgte og verneombud er en sentral del i det å forebygge arbeidsrelaterte psykiske lidelser, og å skape et arbeidsmiljø som gjør det lettere å være på arbeidsplassen og ha en psykisk lidelse.

«Sees i morgen»

LO har vært aktiv på flere ulike områder innen for arbeid og psykisk helse-feltet. Vi har vært sterkt engasjert i utviklingen av «Sees i morgen»- kursene som arrangeres av NAV. «Sees i morgen» er et viktig verktøy. Ofte er det mest fokus på arbeidsgiverne. Det er de som tilsetter, og det er de som har kontroll på virkemidlene. Når en person med psykiske problemer / lidelser har behov for tilrettelegging på arbeidsplassen, skjer ikke det i et vakuum. Tilrettelegging kan påvirke kollegers arbeidsforhold i større eller mindre grad. Å sikre at ikke tilrettelegging forårsaker gnisninger og misnøye, kort sagt ha fokus på arbeidsplassen, er nødvendig. Derfor har vi lagt stor vekt på at når det utlyses kurs, bør verneombud og tillitsvalgte delta sammen med sin arbeidsgiver. Opplæring samtidig er et mål i seg selv.

IA-avtalen

Gjennom IA-avtalen har vi vært opptatt av å få til økt oppmerksomhet på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på delmål 2 om arbeid for personer med redusert funksjonsevne. Gjennom forbundene og lokale tillitsvalgte i virksomhetene, skal vi få til aktivitet på arbeidsplassene. Vi forventer at våre tillitsvalgte skal kunne bidra ved nødvendig tilrettelegging, og å være pådrivere for at nettopp deres arbeidsplass skal rekruttere personer som sliter med sin psykiske helse.

Arbeid og psykisk helse – et felt der det skjer noe?

Arbeid og psykisk helse er et område der det skjer mye. Myndighetene har gjennom flere år satt i gang en rekke tiltak som for eksempel arbeidsgiverloser og utvikling av modellen «Individual Placement and Support», som forutsetter tverrfaglige team der arbeid kommer inn så tidlig som mulig sammen med behandling. Samtidig er utviklingen av kognitiv atferdsterapi et tiltak som er til stor hjelp for mange.

LO ser med glede på denne utviklingen, og vi vil fortsatt bidra med vårt til «Arbeid for alle».

lo@lo.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side

Kommenter denne artikkelen