Du er her

Ja takk, begge deler!

Å satse på psykisk helse er kanskje det viktigste vi gjør for god folkehelse. Debatten både engasjerer og forplikter.

Publisert
5. mars 2013

DEBATT: STORTINGSVA LGET 2013

 

Jeg vil takke Brita Strømme og Kjersti Hildonen for deres kommentar i februarutgaven av Tidsskriftet. Ikke minst er jeg glad de er så positive til at Høyre har foreslått tilrettelegging for flere allmennpsykologer i kommunene.

Ja takk, begge deler

Strømme og Hildonen reiser imidlertid spørsmål om ordningen tilstrekkelig ivaretar det forebyggende perspektivet. Jeg er glad for spørsmålet. Nettopp forebygging av alvorlige lidelser, etablering av lavterskeltilbud og tidlig intervensjon er et sentralt mål for Høyres satsning på psykisk helse.

«Fastpsykologer» blir en for snever betegnelse som begrenser ordningen mer enn vi ser for oss

Mer presist er Strømme og Hildonens innvending hvorvidt fastpsykologer bare blir «fastlegenes forlengede arm», og om de gjennom refusjonssystemet ender som «minipoliklinikker» for etablerte lidelser og faste pasienter, og ikke effektiv forebygging. De peker på gevinstene ved fast ansatte kommunepsykologer.

Til det er mitt svar: Ja takk, begge deler. Jeg mener kommunepsykologer kan spille en utrolig viktig rolle, og støtter helhjertet en utbedring av dette tilbudet. Forslaget vårt må derfor ikke ses som en konkurrent, men som et supplement. La meg understreke at «fastpsykologer» blir en for snever betegnelse, som begrenser ordningen mer enn vi ser for oss. Og vi må huske at mange pasienter først kommer til fastlegen med sine psykiske problemer. Mange fastleger mener selv at standen har for lite kunnskap om disse lidelsene.

Variasjon er bra

Forskjellige organisering av psykologtjenesten vil nå forskjellige grupper, på forskjellige tidspunkt – variasjon er bra. Vi må også kunne gi mer intensiv oppfølgning til dem som trenger mer innsats for ikke å utvikle mer alvorlige lidelser. Forebygging handler også om å hindre mer alvorlige problemer.

Målet om «størst mulig helsegevinst ut av hver brukte psykologkrone» oppsummerer Strømme og Hildonen innlegget sitt med. Det er jeg med dem i. Men skal vi lykkes, må vi også sørge for at systemet legger til rette for at vi ikke bare bruker de kronene vi har på psykisk helse smart, men at vi også får flere – som kan skape et bedre, mer variert og mer helhetlig tilbud. Da trenger vi flere allmennpsykologer i kommunene.

Debatten forplikter

Jeg mener det kanskje viktigste vi gjør for god folkehelse, er å satse på psykisk helse – på alle arenaer. Mye helseskadelig atferd er et symptom, ikke en primær årsak.

Avslutningsvis er jeg glad engasjementet forslaget vårt har fått – og at Høyres innsats er lagt merke til av psykologer – og Psykologforeningen. Dette er en debatt som engasjerer, og som påvirker mennesker. Jeg er glad det er lagt merke til – for det forplikter.

bent.hoie@stortinget.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 3, 2013, side

Kommenter denne artikkelen