Du er her

Glade for sentralstyrets åpenhet

Masterforeningen i Psykologi ser med glede på at Psykologforeningens sentralstyre åpner for at mastere i psykologi skal kunne søke om medlemskap. Men formuleringen i forslaget til landsmøtet om begrensninger i stemmeretten er uheldig.

Publisert
5. november 2010

DEBATT: PROFESJON I ENDRING

Psykologforeningens sentralstyre går inn for at mastere med EuroPsy-kompetanse skal kunne bli medlemmer. Masterforeningen i Psykologi gir her sin respons på forslaget. Her kan du laste ned et kompendium over alt Tidsskriftet har skrevet om emnet fra 2006 til i dag.

Masterforeningen i Psykologi (MiP) er en interesseorganisasjon for dem med master/hovedfag i psykologi (heretter kalt mastere) i Norge. Vi representerer en voksende gruppe. Etter at den første kandidaten ble uteksaminert i 1983, har utdanningen økt i popularitet, og det er nå anslagsvis 800 personer som har hovedfag/master i psykologi. Vi har fulgt debatten rundt tittelbruk i mange år og vil med dette klargjøre vår posisjon. MiP ser med glede på at Psykologforeningen nå åpner for at mastere i psykologi skal kunne søke om medlemskap, gjennom forslaget som det skal stemmes over på landsmøtet. Det er behov for psykologisk kompetanse på mange områder i dagens samfunn – og mastere fyller viktige funksjoner på ulike arenaer.

Psykologisk kunnskap kan brukes til mye mer enn behandling av psykiske lidelser! Det er heller ikke vanskelig å argumentere for at det er klokt å samle all faglig kompetanse under en paraply: Det letter samhandling og kunnskapsutveksling.

I debatten rundt psykologprofesjonen ser man klare tendenser til en polarisering med psykologer på den ene siden og mastere på den andre. Fordommer og antagelser er lite konstruktivt å debattere ut fra – for eksempel er det en mer eller mindre uttalt antagelse i mange innlegg at masteres deltakelse i Psykologforeningen og en eventuell tildeling av EuroPsy-tittelen kan komme til å underminere fagfeltet. Det ser ut til å være en reell frykt for at vi ønsker å «kuppe» psykologtittelen. Etter vårt syn kommer dette meget godt til uttrykk i de begrensninger sentralstyret har satt i forslaget gjennom «..formuleringer som sikrer at i spørsmål om psykologtittel og i spørsmål om klinisk spesialitet, m.m. er det kun medlemmer som er psykologer, som har stemmerett». Det er vanskelig å forstå dette som annet enn et utslag av ovennevnte frykt.

Det er problematisk å innskrenke stemmeretten til noen medlemmer i noen saker, fordi man da risikerer en forringelse av etiske, demokratiske og faglige prinsipper. Vi ønsker dialog med Psykologforeningen og andre aktuelle organisasjoner, og vi håper at dialogen vil føre til et produktivt samarbeid.

MiP har vedtatt å arbeide for at våre medlemmer skal få tilgang til EuroPsy-tittelen. Vi ser ingen gode grunner til at at Norge, som eneste land i Europa, skal ha særordninger for EuroPsy-sertifisering, men forutsetter selvsagt at søkere med mastergrad tilfredsstiller de kravene som EuroPsy stiller. Tilrettelegging av dagens studieløp og overgangsordninger for uteksaminerte vil representere utfordringer, men også store muligheter for alle involverte.

henriettekaasa@hotmail.com

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 11, 2010, side

Kommenter denne artikkelen