Du er her

Debattert

  • Minoritetsklienter Nadia Ansar mener […] at dagens psykologer og terapeuter tar det for gitt at de som har problemer oppsøker hjelpen på egen hånd. Når de ikke kommer, har de heller ikke pro-blemer. – Det er ikke tilfelle. Det finnes en rekke minoritetsklienter som trenger hjelp. Flere brukerundersøkelser viser nemlig at minoritetsklienter verken får et likeverdig eller et godt nok helsetilbud. Det handler om å nærme seg dem mer på deres premisser.
    Vårt Land 9. august
  • Brukerstemmer Mange som opplever både fysisk og psykisk mishandling, opplever den psykiske mishandlingen som den verste. Hvorfor hører vi da så sjelden disse historiene? […] I vår lev-erte jeg masteroppgaven «Å være et tomt skall: Selvopplevelsen i en psykisk mishandlende relasjon» ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Jeg gjennomførte dybdeintervjuer med fire personer som har levd med psykisk mishandling i mange år. Personene jeg intervjuet fortalte […] om mange nega-tive møter med det offentlige, hvordan også hjelpeapparatet ikke alltid lytter. De fortalte om hvordan overgriperen ble trodd og ikke de, om henlagte saker. Om hvordan de oppsøkte hjelp hos politi eller lege, bare for å bli møtt med kommentarer om at de kunne takke seg selv for situasjonen de var i. Om hvordan de altfor ofte ikke fikk den hjelpen de trengte når de var klare for å ta den imot. Om psykologer som ikke ga dem den behandlingen de hadde behov for fordi de virket så ressurssterke.
    Master i kultur- og samfunnspsykologi Marianne Notland Smogeli i Dagsavisen 27. juli
  • Psykoanalyse I den grad psykoanalyse i dag har noen som helst berettigelse, er det på linje med andre alternativformer for selvgransking og selvrealisering, som for eksempel zenbuddhisme og yoga. Her er den samme langvarige guru–elevrelasjonen, den samme etableringen av en felles metafor som kalles virkelighet, et lukket rom for frivillig utøvelse av aktivi-tetene. Og en guru som manipulerer sin elev frem til opplysning/opphøyet innsikt i «det egentlige». I norsk helsevesen og normalpsykologisk virkelighet er imid-lertid psykoanalysen en anakronisme.
    Psykolog Jon Lund Hansen i Morgenbladet 30. juli
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 9, 2010, side

Kommenter denne artikkelen