Du er her

Boknytt

Evelyn Eriksen & Sidsel Germeten | Barnevern i barnehage og skole Om læreres arbeid med barn som bekymrer. Hvordan få til et godt samarbeid mellom barnehagen, skolen og barneverntjenesten? Nøkkelen til det er dialog og samarbeid med barnet og foreldrene, ifølge forfatterne. Cappelen Damm, 2012. 268 sider

Dag Øyvind Engen Nilsen | Wisc-IV Tolkning og rapportering Boka er praktisk vinklet, med illustrerende kasus. Du får en kort innføring i intelligenstestenes historie, en drøfting av intelligensbegrepet og en gjennomgang av de viktigste psykometriske begrepene. Gyldendal, 2013. 128 sider

Thorvald Gran | Vitenskap i praksis Metoder i forskning på harde og sosiale fakta Om forskning i praksis, med vekt på metoden i utvalgte studier – fra spørsmålstillingen til valide og tillitvekkende data. Bokens nøkkelbegrep er talehandlingens skapende kraft i forskningen, uansett disiplin og i formingen av det sosiale, der hvor det er kollektive intensjoner. Abstrakt forlag, 2012. 282 sider

Siri Erika Gullestad & Bjørn Killingmo | Underteksten Psykoanalytisk teori i praksis, 2.utgave. Forfatterne mener at psykoanalytisk terapi og psykoanalytisk orientert psykoterapi i klinisk praksis kan ligge nær opp til hverandre, og innholdet er relevant for begge terapiformer. Tendensen til at offentlige behandlingsveiledere utdefinerer dynamisk psykoterapi diskuteres. Utvidet med flere begreper og nye kliniske eksempler. Universitetsforlaget, 2013. 304 sider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side

Kommenter denne artikkelen