Du er her

Flerfoldig familieterapi

Boka tilbyr verdifulle smakebiter i familieterapifeltet, som kan inspirere til videre utforsking. 

Publisert
2. november 2020
Emner
BOK Håndbok i familieterapi FORFATTER Lennart Lorås og Ottar Ness (red.) ÅR 2019 FORLAG Fagbokforlaget SIDER 495

Håndbok i familieterapi gir leseren en lett tilgjengelig oversikt over og innsikt i hva som finnes av ulike tilnærminger i familieterapifeltet, samtidig som den forsøker å gi en overordnet forståelse av hva familieterapi er. 

Boka er samtidig et ambisiøst forsøk på å samle både «gammelt» og «nytt». Den integrerer «de gamle gode», mer historisk sett førende og identitetsskapende familieterapeutiske tilnærmingene med de nyere evidensbaserte metodene som har slått rot i feltet de siste årene. 

Min erfaring er at det er en økende nysgjerrighet og etterspørsel etter kompetanse på hvordan man arbeider i komplekse systemer, enten det handler om å inkludere barn eller omsorgspersoner i individuelle kontekster, eller det handler om å håndtere kommunikasjon og samhandling i og mellom systemer i tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Familieterapi er et fagfelt som tilbyr mye kunnskap og praksisnære ferdigheter på dette området. 

Varierende kvalitet

Så hvordan lykkes redaktørene og de enkelte bidragsyterne med å synliggjøre og vise fram familieterapi? Lykkes de med å inspirere leseren til å bli mer kjent med familieterapi, slik de i forordet sier at de ønsker? 

Hvis leserne er studenter som skal lære seg familieterapi, og som får god leseveiledning i hvilke kapitler som beriker, og hvilke som kan forvirre, så treffer boka godt. Den gir studenten mulighet til å få oversikt over mangfoldet i feltet, den gir lett tilgang på ulike perspektiver, og den er en lettlest, oppdatert og klinisk nær bok om familieterapi skrevet på norsk. Og ikke minst er den en utvidelse av tidligere fagbøker, gjennom at den integrerer tradisjonelle familieterapeutiske tilnærminger med nyere evidensbaserte metoder inspirert av familieterapeutisk tenkning. Dette har vært, akkurat som redaktørene sier i forordet, etterspurt blant studenter. Når dette er sagt, er det samtidig stor variasjon i den faglige kvaliteten på kapitlene, og jeg skulle nok ha ønsket meg en noe jevnere bok. 

Løsrevet

Boka er absolutt verdt å ha i bokhylla

Utfordringen med å lage en håndbok med separate kapitler av uavhengige forfattere er at tilnærmingene ikke nødvendigvis forstås inn i en større sammenheng. De kan leses som løsrevne metoder mer enn logiske endringsteorier integrert i systemisk grunnlagstenkning. Er leseren en nysgjerrig fagperson som ikke har så mye kjennskap til fagfeltet fra før, vil de kunne streve med å forstå denne helheten. Noe kan dermed gå tapt i denne måten å presentere retningene og modellene på. Samtidig tror jeg at boka vil lykkes i å gjøre familieterapi mer tilgjengelig og synlig for flere, gjennom å velge nettopp en slik form. Boka tilbyr smakebiter som kan inspirere til videre utforsking, og gir leserne et oversiktsbilde over feltet. Jeg synes dette er verdifullt. Vi tilhører en tradisjon som liker transparens, og vi tilhører en tradisjon som er opptatt av å få frem mange stemmer, perspektiver og meninger. Boka speiler dette. Redaktørene har valgt å inkludere temaer og tilnærminger som tradisjonelt sett ikke har fått plass under betegnelsen familieterapi. De er dermed med på å skape noe nytt samtidig som de beskriver og systematiserer tilgjengelig kunnskap og praksis slik den fremtrer i dag. 

Boka er absolutt verdt å ha i bokhylla, enten som et oppslagsverk eller som en bok man mer systematisk leser fra perm til perm, for å bli inspirert, eller rett og slett for å lære om ulike måter å praktisere familieterapi på. 

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 11, 2020, side 858

Kommenter denne artikkelen