Du er her

Boknytt

Askeland, Apeland og Solholm (red.) | PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker Om hva som kjennetegner barn med atferdsvansker. Innføring i teorien PMTO bygger på og hvordan prinsippene brukes i og utenfor terapirommet. Om bruk av PMTO i forebygging. Gyldendal Akademisk, 2014. 253 sider

Anne Jansen | Nar-rative kraftfelt Psykolo-gisk ut vik ling hos barn og unge i et narrativt perspektiv Hvilken betydning har fortel-lingene vi lager om oss selv og vårt liv? Hvordan forstå ut vik lingen hos barn og unge i lys av narrativ teori? Hvordan er ut vik lings mulighetene for barn og unge i kontakt med barnevernet? Universi-tetsforlaget, 2013. 168 sider

Ursula Småland Goth (red.) | Folkehelse i et norsk perspektiv Om bl.a. fysisk aktivitet, kosthold, sosial ulikhet, psykosomatisk helse, migrasjonshelse og arbeidshelse. Om metode, samhandling og kommunika-sjon. Søkelys på norske rammevilkår, norsk forskning, og erfaringer fra norske prosjekter. Gyldendal Akademisk, 2014. 275 sider

Stein Bråten | Roots and Collapse of Empathy Human nature at its best and at its worst Spanning from care-giving infants and civilian rescuers risking their life to the collapse of empathy in agents of torture and extinction. Raises questions about how abuse may invite vicious circles of re-enactment, and how ordinary people may come to commit torture and mass murders. John Benjamins Publishing Co, 2013. 292 sider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 8, 2014, side

Kommenter denne artikkelen