Du er her

Moderne familieterapi

Astri Johnsen og Vigdis Wie Torsteinsson | Lærebok i familieterapi, Universitetsforlaget, 2012. 288 sider

Forfatterne har ønsket å skrive en bok de selv har savnet og sett behovet for, nemlig «en lærebok som først og fremst formidler familieterapiens historie, grunnleggende begreper og de forskjellige familieterapeutiske retningene». Dette har de virkelig lykkes med. Boka er en god innføring i hva familieterapi er. Over i alt 11 kapitler, fører de leseren gjennom først ni kapitler med historie, forskning og ulike retninger og til slutt to mer visjonære kapitler.

De viser til familieterapiens hovedanliggende, det å løfte problemstillinger bort fra det enkelte individet, og inn i fellesskapet

Løses i fellesskapet

Innledningsvis viser de til familieterapiens hovedanliggende, det å løfte problemstillinger bort fra det enkelte individet, og inn i fellesskapet, familien, hvor problemet har oppstått, eksisterer og også kan løses. Av andre tema som blir tatt opp er «Familieterapiens historie og sentrale begreper». Her trekker de frem Gregory Bateson og hans gruppes betydning for feltet, og særlig da hans bok Steps to an ecology of mind, hvor oppmerksomheten ble rettet mot samhandlingsmønsteret mellom mennesker snarere enn egenskaper hos enkeltindividet.

Det gis også en oversikt over sentrale begreper innen feltet. Kapittelet «Forskningsperspektiver på familieterapien » forfatterne viser til de bakenforliggende årsakene til utviklingen av de familieterapeutiske metodene, effekter av familieterapeutiske intervensjoner, utfordringene knyttet til forskning på feltet samt noen av de prosessuelle faktorene ved familieterapi og hvilke erfaringer barn har i familieterapi. «Flergenerasjonsperspektivet – spennet mellom psykodynamisk og systemisk familieterapi » er en retning som fokuserer på overføring av emosjonell lidelse mellom generasjoner, og hvor nåtiden må forstås gjennom fortiden. Dette er en psykodynamisk orientert familieterapi som også er kalt «dialogmodellen», og Modum Bad, som er en av de mest kjente familieinstitusjonene i Norge, har vært preget av denne modellen.

Oversikt, innsikt, utsikt

Forfatterne øser av rike kilder med kunnskap, og viser en god oversikt, innsikt og utsikt. De trekker frem gode eksempler, viser kompleksiteten i feltet, og også kompleksiteten i de ulike retningene, og mange av deres felles trekk. Kunnskapstilfanget til forfatterne er enormt, om enn noe uryddig i fremstillingen. Boken kunne med fordel vært strammere redigert, mer oversiktlig og kanskje for å illustrere forskjellene mellom de ulike retningene, kunne man brukt samme kasus gjennom perspektivet til de ulike retningene. Den metodiske innføringen mot slutten er for kort til å gi mening eller forståelse for hva de ulike forskningsmetodene (f.eks. grounded theory) består i. Det er likevel flott å lese et slikt engasjement for eget fag som de to forfatterne viser. De vil virkelige noe med familieterapi, og de ønsker å føre familieterapien inn i en moderne familiesammenheng, noe de også bidrar til med denne boken.

Anmeldt av Sonja Mellingen, psykologspesialist/ stipendiat, for tiden ansatt ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 6, 2013, side

Kommenter denne artikkelen