Du er her

Gir innsikt

Svein Øverland | Stalking Forståelse, risiko og håndtering, Fagbokforlaget, 2012. 188 sider

Endelig en norsk bok om stalking! På godt norsk bruker vi begrepet forfølgelse. Boken gjennomgår både risikovurdering og strategi for behandling. Leseren får presentert grundige analyser av ulike former for stalking. Analysene illustreres gjennom en rekke relevante case. Analysene som angår sammenhenger mellom stalking og psykisk sykdom, har stor praktisk nytteverdi. Dersom jeg skulle etterlyse noe her, måtte det være en beskrivelse av blandingstyper. Kombinasjoner av ulike vrangforestillinger beskrives på den andre siden godt.

Hele boken gjennomsyres av gode og konkrete råd, for eksempel at det for offeret ikke er lurt å vise sårbarhet

Når det gjelder lovgivning, må forfatteren hente referanser fra andre land. Jeg synes han kunne vært tydeligere på å understreke at Norge per i dag ikke er på nivå med andre land, fordi vi ikke har en egen lovgivning rettet mot stalking. For eksempel har manglende lovgivning stor betydning i et av bokens case. En dame hadde tatt kontakt med politiet, som i mangel av lovverk er relativt hjelpeløse. Politiet tok henne på alvor, men «det var likevel lite de kunne gjøre». Det er grunn til å anta at det ikke bare er innenfor straffelovgivningen det mangler regelverk og føring for denne type saker.

Hele boken gjennomsyres av gode og konkrete råd, for eksempel at det for offeret ikke er lurt å vise sårbarhet, og at forsøk på å stoppe atferden faktisk kan gjøre den verre. Det er imidlertid et viktig råd jeg savner, og det er oppfordring til å samle på dokumentasjon.

Øverland beskriver interessante koblinger opp mot andre temaer, for eksempel samlivskonflikter, pedofili, tilknytningsstiler, seksuelle fantasier og terrorisme. Særlig synes jeg han klarer å formidle at når det gjelder stalking, kan det være meget utfordrende å sondre mellom hva som er fantasi og hva som er virkelighet.

Min eneste innvendig rettet mot bokens innhold gjelder innlemmelse av begrepene mobbing og trakassering. For det første brukes disse begrepene i dag nærmest synonymt. Og siden trakasseringsbegrepet er tatt inn i denne boken, mener jeg at det også burde omfatte seksuell trakassering. Men trakassering, seksuell trakassering og stalking er etter min oppfatning ulike fenomener, selv om det i enkelte saker finnes overlapping. Stalking er et selvstendig fenomen som krever stor kompetanse innenfor psykologi og psykiatri. Boken hadde etter mitt syn stått seg godt uten de to avsnittene om mobbing og trakassering.

Siden det er mangel på tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om fenomenet stalking, bør dette være en kjærkommen bok både for behandlere, jurister og andre som ønsker å fordype seg i temaet. Det er imidlertid først og fremst en fagbok for behandlere i psykisk helsevern. Fremstillingen gjør likevel boken tilgjengelig også for andre faggrupper. Boken Stalking er et viktig bidrag for å øke vårt kunnskapsnivå. Vi får håpe at lovgivningen kommer etter!

Anmeldt av Linda Wendelberg, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 12, 2012, side

Kommenter denne artikkelen