Du er her

Boknytt

Dyregrov, Johnsen og Dyregrov | Hvordan lede sorggrupper? En håndbok for sorggruppeveiledere Veiledning i oppstart av, rekruttering til og ledelse av sorggrupper. Hvordan legge opp samtalene, behandle konflikter og håndtere ulike mennesketyper? Abstrakt forlag, 2012. 94 sider

Linn-Heidi Lunde | Alder ingen hindring Vekst og utvikling hele livet Å bli eldre innebærer både biologisk, psykologisk og sosial endring. Boken viser hvordan en kan påvirke sin egen aldring, og anskueliggjør at alder ikke trenger å være en hindring for livsutfoldelse. Gyldendal Akademisk, 2012. 200 sider

Børstad & Sletvold (Red.) | Karakteranalytiske dialoger Kropp & relasjon i psykoterapi II En karakteranalytisk holdning betyr at terapeutens oppmerksomhet ikke bare retter seg mot hva pasienten sier, tenker, føler og gjør – men like mye mot hvordan pasienten snakker, tenker, uttrykker følelser og handler. Kolofon forlag, 2012. 355 sider

Lassen & Breilid | Foreldresamarbeid i praksis Et verktøy for foreldre, lærere og elever for å skape utviklingsfremmende prosesser Om å skape og vedlikeholde en gjensidig tillitsfull relasjon og få foreldresamarbeidet til å fungere på en slik måte at det er støttende, veiledende og oppmuntrende for både elever og foreldre. Fagbokforlaget, 2012. 152 sider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 12, 2012, side

Kommenter denne artikkelen