Du er her

Boknytt

Kristin Martinsen og Roger Hagen (red.) | Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge Generell innføring i KAT som metode, og diagnosespesifikke kapitler om ulike angstlidelser, depresjon, posttraumatisk stress-forstyrrelse, selvskading, rus og atferdsforstyrrelser. Viser hvordan KAT kan tilpasses alder og varierende nivå av sosial, språklig og kognitiv utvikling. Gyldendal Akademisk, 2012

Dion Sommer | Barn i senmoderniteten Barndomspsykologiske perspektiver Det ligger i tiden at omsorgspersoner skal kunne leve seg inn i og forstå barnets egen oppfatning av sin verden. Men hva er barneperspektiv, og hva er det ikke? Er oppdragelsen på retur, eller kort og godt avlyst? Hvor involvert er fedrene, egentlig? Og hva betyr senmodernitetens refleksivitet for barns læring? Forfatteren er professor i utviklingspsykologi ved Aarhus Universitet i Danmark. Fagbokforlaget, 2012

Astri Johnsen og Wigdis Wie Torsteinsson | Lærebok i familieterapi Drøfter hovedretningene i feltet sett i lys av dagens utfordringer, spesielt knyttet til hvordan de integrerer kunnskap om utvikling. Om virkningen av familieterapeutiske innfallsvinkler. En rekke kliniske eksempler. Universitetsforlaget, 2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side

Kommenter denne artikkelen