Du er her

Boknytt

Per Inge Båtnes & Sissel Egden | Flerkulturell forståelse i praksis Tema spenner fra migrasjonens betydning for levemåter og for relasjoner mellom mennesker, til transnasjonale liv og nye og uvante premisser for menneskelig utvikling og læring. Gyldedal Akademisk, 2012

Tormod Fladby, Stein Andersson & Leif Gjerstad | Nevropsykiatri Metoder og kliniske perspektiver Tar utgangspunkt i nevrologi og psykiatri og knytter atferd til nevrologiske symptomer. Beskriver undersøkelsesmetodikk og ulike nevropsykiatriske tilstander, og diskuterer etiske og juridiske følger av ny forskning. Gyldendal Akademisk, 2012

Aksel Tjora | Kvalitative forskningsmetoder i praksis Diskuterer kvalitative forskningsmetoder – som observasjon, intervju, dokumentstudier, bruk av Internett – deres egenart og anvendelse. Også refleksjoner om forskningskvalitet, forskningsetikk og hvordan forskning kan presenteres. 2. utgave. Gyldendal Akademisk, 2012

Torill F. Danbolt & Grethe Nordhelle | Åndelighet – Mening og tro Utfordringer i profesjonell praksis Mange mennesker henter styrke i sitt livssyn eller sin religiøse tro når livet blir vanskelig. Dersom den profesjonelle overser eller bagatelliserer denne siden av livet når det er viktig for klienten, blir ikke hele mennesket ivaretatt. Gyldendal Akademisk, 2012

Rikke Bøye og Morten Kjølbye (red.) | Borderline Psykoedukation, forståelse og behandling Hva vil det si å ha en borderline-personlighetsforstyrrelse? Hvilke vansker medfører det? Hva er mulighetene for behandling, og kan man få et normalt liv? Skrevet til både pasienter, pårørende, og behandlere. Dansk. Hans Reitzels Forlag, 2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 7, 2012, side

Kommenter denne artikkelen