Du er her

Boknytt

Anna Kåver | Allianse Den terapeutiske relasjonen i KAT Beskriver arbeidet med allianse i kognitiv atferdsterapi – fra motivasjon, håp og avtale, til situasjoner hvor fortroligheten settes på prøve. Vektlegger mindfulness, aksept, validering og empati. Gyldendal Akademisk, 2012

Brit Haver, Ketil J. Ødegaard og Ole Bernt Fasmer (red.) | Bipolare lidelser Dagens behandling gir gode resultater. Sykdommen kan være invalidiserende både for den som er rammet og for familie og omgivelser – derfor må behandlingen omfatte både den syke og de pårørende. Bidrag også fra pasienter og pårørende. Fagbokforlaget, 2012

Janne Østergaard Hagelquist | Mentalisering i mødet med udsatte børn Hvordan anvende ny kunnskap om mentalisering og traumer i behandlingen av barn? En rekke kasushistorier leder leseren gjennom det teoretiske stoffet. Hans Reitzels forlag, 2012

Bente Storm Mowatt Haugland, Borgunn Ytterhus og Kari Dyregro (red.) | Barn som pårørende Formidler kunnskap som kan bidra til en bedre oppvekst for barn og unge som lever med foreldre som er psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke og skadde. Vektlegger nytt lovverk som pålegger helseinstitusjoner å ivareta barn som pårørende. Abstrakt forlag, 2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 4, 2012, side

Kommenter denne artikkelen