Du er her

Boknytt

Knut Lindboe | Barnevernloven Et praktisk hjelpemiddel for alle som jobber med barnevern, studenter og andre som ønsker å få veiledning til lovens bestemmelser. Nå i 7. opplag. Gyldendal Akademisk, 2011

Göran Rydén og Per Wallroth | Mentalisering Å leke med virkeligheten En introduksjon til mentaliseringsteori og mentaliseringsbasert behandling, med en rekke eksempler, oppdiktede – og fra virkeligheten. Pax forlag, 2011

Kaare Skagen (red.) | Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning Revidert utgave av læreboka som har vært livlig i bruk i fagmiljøene i mer enn ti år. Et bilde av sentrale faglige perspektiver på veiledning, særlig i norsk yrkes- og profesjonsutdanning. Fagbokforlaget, 2011

Unni Vere Midthassel, Edvin Bru, Sigrun K. Ertesvåg og Erling Roland (red.) | Sosiale og emosjonelle vansker Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge Den første av to artikkelsamlinger som bygger på arbeid ved Senter for atferdsforskning. Universitetsforlaget, 2011

Anners Lerdal og May Solveig Fagermoen (red.) | Læring og mestring – et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning Boken belyser det mangfoldet av lærings- og mestringstilbud som fins i Norge i dag, og som skal hjelpe personer til å mobilisere sine egne ressurser når de har helseproblemer. Gyldendal Akademisk, 2011

Rita Jakobsen og Siri Homelien |Pårørende til personer med demens – om å forstå, involvere og støtte.Pårørendes egne beretninger står sentralt i teksten, og det legges spesiell vekt på samhandling og dialog mellom pårørende og helsepersonell. Gyldendal Akademisk, 2011

Grace Inga Romsland | Kognitiv svikt Lærebok for fagfolk i møte med mennesker med ervervet hjerneskadeKognitive funksjoner kan påvirkes av skade eller sykdom. Hvordan er det å leve med kognitiv svikt etter at en har fått en hjerneskade? Boka gir innsikt i strategier for å mestre hverdagen. Gyldendal Akademisk, 2011

Unni Vere Midthassel, Edvin Bru, Sigrun Ertesvåg og Erling Roland (red.) | Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø Den andre av to artikkelsamlinger som bygger på forskningsarbeid ved Senter for atferdsforskning. Denne henvender seg primært til studenter på masternivå innenfor spesialpedagogikk og pedagogikk, ansatte i pedagogisk veiledningstjeneste, PP-ansatte og barnehage- og skoleledere. Universitetsforlaget, 2011

Beate Indrebø Hovland | Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid Boka er først og fremst rettet inn mot helse- og sosialfeltet og de moralske utfordringene som følger av å ha en hjelpende rolle i møte med mennesker som opplever sykdom og andre kriser som griper inn i deres livshistorie. Gyldendal Akademisk, 2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 9, 2011, side

Kommenter denne artikkelen