Du er her

Boknytt

Børge Holden og Jonny Finstad (red.) Atferdsavtaler Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferdAtferdsavtaler kan brukes innenfor psykisk helsevern og omsorg for personer med utviklingshemning, og for barn og unge på ulike arenaer. Gyldendal Akademisk, 2010

Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad |Helsepersonelloven – med kommentarerOmtale av alle bestemmelsene, spesielt grundig om forsvarlighetskravet, informasjonsansvaret overfor pasient og pårørende, taushetskrav, og krav om å gi og å dokumentere pasientopplysninger. Fagbokforlaget, 2010

Knut Rasmussen |Helsemoral og umoralHelsevesenets dilemmaer og medisinsk etikk ut fra et «Mellom barken og veden»-perspektiv. Forfatteren har vært ledende sykehuslege i 35 år, og skriver personlig om konflikter og prosesser i norsk helsevesen. Universitetsforlaget, 2010

Minuchin, Nichols og Lee |Familieterapi i praksisGjennom ti vignetter demonstreres en firetrinnsmodell for familieterapi som legger vekt på familiedynamikken. Basert på systemisk teori og familiens felles ansvar for problemene. Dansk Psykologisk Forlag, 2010

John Gunnar Mæland |Forebyggende helsearbeid Folkehelsearbeid i teori og praksisOmfattende revidert, med særlig vekt på befolkningsaspektet. Tiltak og metoder i folkehelsearbeidet, og nye kapitler om global helse og internasjonalt folkehelsearbeid. Universitetsforlaget, 2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 1, 2011, side

Kommenter denne artikkelen