Du er her

Boknytt

Bengt Eirik Karlsson & Frank Oterholt (red.) | Fenomener i faglig veiledning Tverrfaglig basert. Målsettingen er å gå fra beskrivelser av et fenomen i veiledningen (for eksempel anerkjennelse) til mulige metoder for veiledningsarbeidet. Universitetsforlaget, 2010

Sigmund Karterud & Anthony Bateman |Manual for mentaliseringsbasert terapi (MBT) Holdning og teknikk, evaluering av egen praksis, bedømming av veiledningskandidater og evaluering av terapitimer for forskningsformål. Gyldendal Akademisk, 2010

Monica Martinussen (red.) |  Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag Om utvikling av måleinstrumenter, moderne testteori, G-teori, måling i et krysskulturelt perspektiv, regresjonsanalyse, evaluering, epidemiologi, metaanalyse og strukturelle ligninger. Fagbokforlaget, 2010

Åse Høgsbro Lading & Bent Aage Jørgensen (red.) | Grupper Om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker Om blant annet gruppeterapi, refleksjonsgruppe, teamledelse, kollektiv tenkning, fra kollega til leder og familien som gruppe. Dansk. Frydenlund, 2010

Uta Frith | Autisme og Aspergers syndrom En introduktion Gjennomgår de tre hovedtrekkene i autismespektret – gjensidig sosial interaksjon, kommunikasjon, og repeterte handlinger og snevre interesseområder – og beskriver de mest aktuelle forskningsteoriene. Dansk Psykologisk Forlag, 2010

Jesper Vaczy Kragh | Det hvide snit Psykokirurgi og dansk psykiatri 1922–1983 Forteller historien om bruk av fysiske behandlingsmetoder i dansk psykiatri på 1900-tallet, som cardiazolsjokk, insulinkoma og elektrosjokk. Syddansk Universitetsforlag, 2010

Marit Nordby | Barn jeg har møtt Den tidligere styreren ved Bleiker Behandlingshjem for psykotiske barn har skrevet om sitt faglige liv med til dels meget spesielle barn. Kolofon, 2010

Odd E. Havik | MMPI-2 Kartlegging av psykopatologi og personlighet Beskriver bruk av Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 som et hjelpemiddel for klinisk-psykologisk diagnostikk og planlegging av psykologisk behandling. 3. utgave. Universitetsforlaget, 2010

Tine Heede | Klinisk børnepsykologi Praksis i et socialt og relationelt perspektiv Hvordan organisere og prioritere som psykolog ansatt i kommunen? Hvordan bruke fagligheten til å forebygge effektivt, sammenhengende og forsvarlig? Dansk. Akademisk Forlag, 2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 12, 2010, side

Kommenter denne artikkelen