Du er her

Grundig om mekling Grethe Nordhelle | Mekling II – Sentrale temaer i konflikthåndtering Gyldendal Norsk Forlag, 2007. 180 sider

Publisert
5. september 2009

Boka henvender seg til praktikere, enten meklere eller andre fagpersoner som arbeider med konflikter eller konflikthåndtering. Forfatteren, Grethe Nordhelle, er både advokat og psykolog, og har lang erfaring som mekler, terapeut og rådgiver.

Temaet mekling kan forstås som en reise i et stadig mer variert landskap hvor meklingsstrategiene blir kartet man orienterer seg etter. Boka bygger ikke på en bestemt hovedstrømning eller en spesifikk meklingsmetode, og forfatteren kaller sin tilnærming for integral (helhetlig) mekling.

Først introduseres ulike meklingstradisjoner. Dernest presenterer forfatteren det mest utfordrende terrenget vi som meklere erfaringsmessig møter: maktmisbruk og maktubalanse. Leseren får innblikk i hvordan maktmisbruk kan identifiseres, og hvordan maktubalanse mellom to parter kan søkes utlignet.

Emosjonelle aspekter i mekling er viet et eget kapittel. Sterke følelser hos partene kan gjøre det vanskelig å komme frem til en god løsning for barna. Forfatteren presenterer konkrete forslag og råd til hvordan mekleren kan håndtere disse fastlåste situasjonene. Som psykologer og meklere i familievernet har vi stadig meklinger og ordinære konsultasjoner med foreldre som etter et brudd søker å finne den beste omsorgsløsningen for barna. Forfatteren understreker at disse konfliktene ikke omhandler materielle goder, men et levende menneske: barnet. Hun beskriver hvordan mekleren kan samtale med barnet i en meklingsprosess, hvilke dilemmaer man kan støte på, og hvordan barnet best kan ivaretas.

Til slutt beskriver forfatteren viktigheten av å utvikle meklerkompetanse i møte med foreldre fra andre kulturer. Hun trekker frem ulike karakteristika ved kulturer som kan virke inn i en meklingsprosess, og viser til forskning som tar sikte på å måle ulikheter mellom kulturer. Alle kulturer kan skåres på fem ulike kulturelle dimensjoner/kontinuum. Nordhelle drøfter hvordan ulike kulturelle uttrykk kan gi seg utslag i meklingsprosessen og maner til kultursensitivitet hos mekleren.

Boka er lettlest og stoffet lett tilgengelig. Forfatteren har solid og bred fagkunnskap om fagfeltet hun presenterer og de ulike meklingsstrategiene hun formidler. Hun bruker gode og konkrete eksempler fra praksis som vi kan kjenne oss igjen i.

I tillegg til kapitlet om identifisering av maktmisbruk ser vi forfatterens fokus på barn i mekling som det viktigste faglige bidraget i denne boka. Barn i vanskelige livssituasjoner får i liten grad tilbud om samtale med en «nøytral» voksenperson. Vi vet at mange av disse barna lever med foreldre som er i konflikt med hverandre. Vi vet også at langvarige og uløselige foreldrekonflikter er psykologisk skadelig for barn. Her skriver Nordhelle klokt og nyansert om hvordan mekleren kan ivareta barn i slike «inneklemte» situasjoner.

Forfatteren berører så vidt at mekleren kan stå i fare for (over)identifisering med en av partene, og det kunne vært spennende om hun hadde valgt å behandle dette temaet mer i dybden. Men dette er en bok vi kan anbefale til alle foreldremeklere og fagfolk som arbeider med foreldresamarbeid.

Anmeldt av Helga Aarnes og Kjell Dalan

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side

Kommenter denne artikkelen