Du er her

Boknytt

Publisert
5. september 2009

Hilde Eileen Nafstad og Rolv Mikkel Blakar (red.) | Fellesskap og individualisme Om et av samfunnsfagenes, sosialfilosofiens og psykologiens mest grunnleggende begreper: fellesskap.Gyldendal Norsk Forlag, 2009

Rolf Rohde og Stéphane Vildalen (red.) |Mitt liv som menneske Psykisk helse slik barn, ungdom, foreldre og deres hjelpere ser detEksempler og refleksjoner knyttet til ulike former for terapi. Med bidrag av Finn Skårderud og Anders J. W. Andersen. Portal forlag, 2009

Benny Lihme (red.) | Invitation til social-psykiatri Å være psykisk syk er ikke lenger ensbetydende med langvarige opphold på institusjoner. Den sosiale og inkluderende dimensjonen ved livet framstår mer sentral enn noensinne. Akademisk Forlag, 2008

Moldjord, Arntzen, Firing, Solberg og Laberg (red.) | Liv og lære i operative miljøer «Tøffe menn gråter!» Ærlige og åpne erfaringsberetninger og refleksjoner fra erfarne militære flygere. Fagbokforlaget, 2007

Patricia McKinsey Crittenden | Raising Parents Attachment, parenting and child safety Boken gir en systematisk gjennomgang av foreldreatferd og verktøyene en har for å identifisere og forholde seg til foreldre som ikke strekker til. Willan Publishing, 2008

Anna Luise Kirkengen | Hvordan krenkede barn blir syke voksne 2. utgave. Om helsefølger av vond og vanskelig erfaring. Forfatteren har vært allmennlege i 30 år, med doktorgrad om helsefølger av overgrepserfaring i barn-dommen. Universitetsforlaget, 2009

Hermundur Sigmundsson (red.) | Læring og ferdighetsutvikling Boken forklarer utvikling og læring i et biologisk perspektiv, samt utvikling av ferdigheter og atferd på psykologisk/pedagogisk nivå. Med bidrag av anerkjente forskere innenfor læring og ferdighetsutvikling. Tapir Akademisk Forlag, 2008

Kirsten Bro, Ole Løw og Jørgen Svanholt (red.) | Psykologiske perspektiver på intervention i pædagogiske kontekster En case-metodisk klargjøring av sammenhengen mellom forståelse og forandring, med et overblikk over likheter og forskjeller mellom ulike perspektiver på intervensjon. Dansk Psykologisk Forlag, 2009

Hanne Hostrup | Gestaltterapi Indføring i gestaltterapiens grund-begreber En grunnbok med en gjennomgang av gestaltterapiens verdier, teorier og metode samt form og teknikk. En oppdatert versjon av originalversjonen. Hans Reitzels Forlag, 2009

Hans Kornerup (red.) |  «Milieu-therapy» with children Planned Environ-mental Therapy in Scandinavia  ISkandinavia er miljøterapi forbundet med langsiktig behandling i ulike former for institusjoner. Samlingen representerer erfaringer og synspunkter utviklet gjennom de siste seksti årene. Forlaget Perikon, 2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side

Kommenter denne artikkelen