Du er her

Nordiskt blick på sexualitet Bente Træen & Bo Lewin (red.) | Sexology in context A scientific anthology | Universitetsforlaget, 2008. 387 sider

I Sexology in context är ambitionen att erbjuda ett alternativ till den anglo-amerikanska litteraturen på området samt att diskutera aspekter av sexualiteten i ett socialt och kulturellt sammanhang - det nordiska. Den vänder sig framförallt till sexologistudenter i Europa och i de nordiska länderna samt till dem som är specifikt intresserade av det nordiska perspektivet.

I antologins introduktion diskuteras begreppet kontext och de bakomliggande tankarna till antologin. Därefter ges exempel på sexualitetsforskningens historia som börjar på 1700-talen med Carl von Linné och vidare till 1800- och 1900-talets kända namn som exempelvis Freud och Kinsey; hur deras olika bakgrund och intressen kom att genomsyra deras olika forskningsstilar och därmed deras fokus på sexualiteten.

Det första kapitlet innehåller en genomgång av bokens teoretiska utgångspunkter och perspektiv. I huvudsak rör det sig om sociologiska teorier och perspektiv. En central tanke är att även om sexualitet innehåller biologiska dimensioner, så är det mer fruktbart att inta ett socialkonstruktivistiskt perspektiv när man vill förstå och förklara sexualitet, i synnerhet i olika sociokulturella kontexter.

Antologin är bred och inbegriper allt från anatomi till sociologi. Däri görs nedslag i vissa delar av sexualiteten som diskuteras mer ingående. Tack vare det redaktionella arbetet kan läsaren skönja en viss tematik, vilket förmodligen varit en nödvändighet för att kunna behålla bredden och samtidigt kunna fördjupa vissa delar. När kroppen etablerats som en utgångspunkt så tas läsaren med genom livets sexuella resa och de olika faser som passeras. Därefter diskuteras sexualiteten utifrån det icke-kroppsliga med fokus på identitet och kultur. Sedan följer ett antal kapitel som dels berör sexualitetens mörkare sidor och dels sexuell hälsa. Mot slutet av boken diskuteras sexualitet i relation till det samtida gränslösa och ständigt föränderliga samhälle som såväl Internet som globalisering bidragit till.

Sexology in context har många förtjänster. Det är en bok som inte bara spänner över många delar av sexualitetens olika områden; genom att sätta dessa områden i en kontext öppnar man för en djupare förståelse, inte bara i ett nordiskt perspektiv utan även i ett mer allmänt sociokulturellt/sociologiskt perspektiv. Det är imponerande att lyckas med detta och samtidigt redovisa konkreta empiriska data. Så vitt jag känner till är boken unik i detta avseende. Men även det nordiska perspektivet är intressant, inte minst eftersom en av anledningarna att skriva boken är just att se på sexualiteten i skenet av nordiska kulturer. Och om vi utgår från att även forskare påverkas av sin kultur så har det nordiska perspektivet fångats in även här då de flesta av författarna har en nordisk bakgrund.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen