Du er her

For faglig ansvarlige

Publisert
1. desember 2008

Tore Roald Riedel og Wenche Dahl Elde | Psykisk helsevernloven med nøkkelkommentarer. Cappelen Akademisk Forlag, 2008. 291 sider

Etter lovendringen som bestemte at også psykologer kan være faglig ansvarlige innenfor det psykiske helsevern, altså ansvarlige også for tvangstiltak, ble det viktig for denne yrkesgruppen å sette seg inn i lover og regler om hvordan ulike vedtak administreres og fattes. Psykisk helsevernloven § 2 setter som vilkår for å være faglig ansvarlig at man «skal ha tilfredsstillende kunnskaper i helselovgivningen med særlig vekt på psykisk helsevernloven». Psykologer har, så vidt meg bekjent, ikke mye obligatorisk utdannelse om lover og forskrifter og hvordan juss fungerer som normvitenskap. Da er det viktig med gode skriftlige kilder til kunnskap. Dette er en slik bok. Den formidler ikke bare lovens ordlyd, men gir god veiledning om hvordan den skal forstås.

Etter noen innledende kommentarer er bokens disposisjon den samme som lovens. Alle kapitler og paragrafer presenteres, og det er instruktiv tekst for hvert avsnitt. Det er tatt med premisser fra forarbeidene og viktige høyesterettsdommer. Det jeg finne spesielt positivt, er at forfatteren også har omtalt hva de ulike avsnittene ikke omfatter, og henvist til andre relevante bestemmelser som regulerer slike forhold. Jeg finner at de ulike kommentarene stort sett er utfyllende, uten å være preget av lange juridiske formuleringer. Teksten er også hendig satt, det er brede marger med stikkord for de ulike temaene som teksten omhandler. Det gjør at man lett kan finne det man har behov for i øyeblikket.

Bakerst i boken er det tatt inn sentrale forskrifter i fulltekst, litteraturhenvisninger og stikkordsregister. På omslagenes innsider er det også hendige flytskjemaer for ulike vurderinger og vedtak som må gjøres ved etablering av tvungent psykisk helsevern (forsiden), og hvor de ulike tiltakene som er omtalt i kapittel 4, formelt beskrives (baksiden).

Alle psykologer som er faglig ansvarlige, bør lese denne boken fra perm til perm, andre psykologer som arbeider klinisk innenfor det psykiske helsevern, bør ha boken tilgjengelig som oppslagsverk.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 12, 2008, side

Kommenter denne artikkelen