Du er her

Boknytt

May Britt Druglid | Barn som vekker bekymring En «redskapskasse» mest for ansatte i barnehage og på småskoletrinnet som møter barn som vekker bekymring. Tar opp grunnlaget for egen bekymring, måter å forholde seg på til barnet og til foreldrene og tverrfaglig samarbeid. Cappelen Akademisk Forlag, 2008

Sidsel Tveiten | Veiledning – mer enn ord… (3. utg.) Om veiledning av studenter og fagutøvere i ulike funksjonsrettede fag og profesjoner. Boken utdyper veiledning som begrep, veiledningens grenseområder og veiledning som pedagogisk virksomhet, både individuelt og i grupper. Fagbokforlaget, 2008

Anette Holmgren | Terapifortællinger Narrativ terapi i praksis forteller om menneskers mulighet til å dra tidligere oversette deler av sine liv inn i fortellingene om seg selv og gjennom dette løsrive seg fra negative identitetsfortellinger. Boken gir innblikk i narrativ metode og teori tydeliggjort med eksempler fra praksis. Dansk Psykologisk Forlag, 2008

Anders Molander og Lars Inge Terum (red.) | Profesjonsstudier Hva konstituerer en profesjon? Hvordan forholder profesjonsstudier seg til ulike vitenskaplige disipliner og til profesjonsfagene? Boka springer ut av forskningsmiljøet ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo, og forfatterne representerer et bredt fagspekter. Universitetsforlaget, 2008

Espen Skorstad et al. | Rett person på rett plass Psykologiske metoder i rekruttering og lederutvikling Hvordan sikrer vi oss at vi ansetter de rette personene? Boka presenterer verktøy og metoder som bidrar til at valg av ansatte og ledere blir bedre, og verktøy og metoder som bidrar til å videreutvikle dem vi allerede har ansatt. Gyldendal Akademisk, 2008

Knud S. Larsen, Reidar Ommundsen & Kees van der Veer |Being human: Relationships and you A social psychological analysis Europeiske og amerikanske psykologer presenterer i fellesskap et nytt blikk på sosialpsykologi og mellommenneskelige relasjoner. Rozenberg Publishers, 2008

Asbjørn Ulvestad et al. | Klienten – den glemte terapeut Brukerstyring i psykisk helsearbeid Forskning forteller at det er klienten som er den viktigste kilden til endring. Effektiv behandling må vektlegge klientens kompetanse og erfaringer. Boken er skrevet av brukere og fagfolk i fellesskap, og samlet bidrar boken til at klientene får en selvfølgelig og sentral plass i alt endringsarbeid. Gyldendal Akademisk, 2008

Tore Roald Riedl og Wenche Dahl Elde | Psykisk helsevernloven med nøkkelkommentarer Hver enkelt bestemmelse i loven blir kommentert. Forskriftene til loven er også inkludert. Referanser til mer utfyllende kilder. Håndbok for helsepersonell, jurister og andre som har behov for kunnskap om regelverket. Cappelen akademisk, 2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side

Kommenter denne artikkelen