Du er her

Inspirerende om voksenutvikling Kærlig-hed, hengivelse og længsel. En bog om voksenudvikling Forlaget Modtryk, 2007. 368 sider.

Lauridsen-Katborg har laget en velskrevet og grundig bok om utvikling i voksen alder. Forfatteren beskriver utvikling på tre nivå: Det psykologiske nivå, det dybdepsykologiske nivå og et åndelig/spirituelt nivå. Disse tre nivåene er viet hver sin del i boken. Sammenhengen mellom psyke og soma går som en rød tråd gjennom bokens tre deler. Soma, med særlig vekt på nyere hjerneforskning og viten om muskelsystemet. Forfatteren er utdannet psykolog og har siden 1999, sammen med sin ektefelle Ingrid Katborg, ledet Institut for Somatisk Psykologi i Århus. Lauridsen-Katborg har tidligere utgitt bøkene «Et rør til himlen»(Modtryk 1995) og «Vejen til fordybelse» (Modtryk 2003).

Den første delen heter «Udviklingen frem mod at blive sig selv». Dette er den mest omfattende delen av boken. Her presenterer Lauridsen-Katborg sin bevissthetsmodell med de sentrale begrepene «baggrundsbevidsthed», «evolutionær informationslinje» og «dybdedimensioner». Forfatterens grunnantakelse er: «… at den menneskelige hjerne, kroppens anatomi og den enkelte celle rummer strukturer, der vidner om en meget lang fortid. Det er således et udviklingsforløb gemt og indkodet i det nutidige, individuelle liv, som rækker tilbage til evolutionens begyndelse» (side 21). Så følger kapitler om emosjonell og kognitiv utvikling, om hvordan ulike somatiske prosesser påvirker bevisstheten, om fantasi og intuisjon, og om seksualitet. Bokens første del avsluttes med to kapitler som handler om aldring og død.

Bokens andre del heter: «Dybereliggende ændringer i voksenudviklingen». Denne delen handler om de bevissthetsmessige prosessene som utvikles når mennesket mer grunnleggende er kommet i kontakt med den medbrakte bakgrunnsbevissthet og evolusjonære informasjonslinje. Beskrivelsen av disse endringene forankres i biologi og dybdepsykologi. Forfatteren deler denne utviklingen i tre deler eller «Sindsrum». De tre navnene på kapitlene i denne delen av boken er: «Bevidstheden løfter sig», «Bevidstheden strækker sig» og «Bevidstheden fæstner sig til rum og dybde».

Tredje del heter som bokens tittel «Kærlighed, hengivelse og længsel». Lauridsen-Katborg beskriver hvordan kjærligheten har innflytelse på evnen til erkjennelse, hvordan den skaper rom og sammenheng i bevisstheten. Evnen til hengivelse bidrar til at grenser kan overskrides og at sinnet holdes smidig. Han beskriver lengsel som en visjonær kvalitet. Forfatteren hevder at hensikten er at vi skal drives i retning av å utvikle vårt medbrakte format og nærme oss, men aldri nå, fullbyrdelse.

Dette er en ambisiøs bok. Deler av boken beskriver sider ved menneskelig eksistens som tidligere var dikternes, filosofenes og teologenes domene. Det krever god oversikt og et ryddig hode å gi en sammenhengende fremstilling av voksnes utvikling på de tidligere nevnte nivåene. Jeg synes at forfatteren lykkes i sitt prosjekt. Boken inspirerer til fordypelse. Fordypelse - ikke bare i arbeidet som psykoterapeut, men også fordypelse i egen eksistens. Forfatteren formidler en visshet om at psykoterapi nytter, selv der det ser fastlåst og vanskelig ut.

Boken er skrevet på dansk. Rent språklig er den lett å lese. Forfatteren prøver verken å briljere eller å komplisere tingene. Deler av boken var relativt tungt stoff for undertegnede. Her tenker jeg særlig på andre del, hvor jeg flere ganger nådde grensen for min fatteevne. Boken har mange figurer. Den innholder konsise, illustrerende kasusbeskrivelser, og den er godt redigert. Forfatteren har tatt seg bryet med å benytte gode hverdagslige ord og uttrykk på til dels svært kompliserte fenomener. Enkelte ganger ble jeg i tvil om betegnelsene beskrev en modell, var en metafor eller om det var snakk om et rent fysisk fenomen. Dette ble oppklart ved å lese teksten mer grundig. Første del av boken bærer mer preg av å være lærebok enn de to påfølgende delene. Her er mye kjent stoff. Jeg synes at hans bevissthetsmodell i høy grad er klargjørende og anvendelig. Bokens tredje del var den delen som i størst grad «traff meg». Det var tvers igjennom inspirerende lesning. Etter å ha lest «Kjærlighed, hengivenhed og længsel» satt jeg igjen med en følelse av ærbødighet og undring. En ærbødighet overfor forfatteren, som har påtatt seg en stor oppgave. En undring over vår iboende trang til å forstå og forklare noe så selvfølgelig som vårt eget liv.

Boken kan leses av nær sagt alle som har interesse for voksenutvikling og psykoterapi. Dette takket være forfatterens grundighet og gode språk. Imidlertid er det en forutsetning at en er fortrolig med å lese teori. Jeg anbefaler boken for pasienter, studenter og for kolleger.

Anmeldt av Hans Chr. Aarnes

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen