Du er her

Boknytt

Benedicte Ingstad | Medisinsk antropologi – en innføring Første norske innføring i det globale og kulturelle mangfoldet knyttet til helse- og sykdoms-oppfatninger, behandling og forebygging. Hva kan vi lære om «oss selv» gjennom å forstå «de andre»? Fagbokforlaget

Kirsten Seidenfaden og Piet Draiby | Det levende parforhold Dansk bruksbok for den som opplever at parforholdet er tungt, skrevet av en psykolog og en psykiater – begge erfarne parterapeuter. Teoridel og en del med praktiske øvelser. TV 2 forlag

Mona K. Haug (red.) | Et annerledes utseende. Personlige refleksjoner og fagstoff om hva det innebærer å leve med et annerledes utseende. Samarbeids-prosjekt mellom kompetansesentra for sjeldne diagnoser og en rekke brukerorganisasjoner.

Tormod Huseby | Just like Us, only More. Stories of Survival – From the Psychotherapy Room Psykiateren Huseby gjengir møter med fem pasienter som har hatt mot, innsikt, og evner til å sette ord på følelser, minner, og til og med «galskap». Kolofon

Lars Rasborg | Miljøterapi med børn og unge Beskriver tankegangen som ligger bak utviklingspsykologi og miljøterapi. Inneholder miljøterapeutiske metoder. Dansk bok for alle som forholder seg til barn og unge som har opplevd omsorgssvikt. Akademisk forlag

Roald Nygård | Aktør eller brikke Ny utgave av bok som presenterer konsekvenser de ulike formene for selvforståelse kan ha, for enkeltmennesker og for omgivelsene. Cappelen akademisk

Tore C. Stiles (red.) | Lidelsesspesifikk kognitiv terapi Festskriftet til professor K. Gunnar Gøtestam omhandler lidelsesspesifikk behandling av schizofreni, depresjon, bipolare lidelser, rusmisbruk, kroniske smerter, hypokondri, tvangslidelser m.m. Tapir akademisk

Arild Aambø (red.) | Smerter Hvordan oppleves og kommuniseres smerter? Hvordan kan smerter mildnes og behandles, og hva skjer i møtet mellom den som søker hjelp og den som hjelpes? Cappelen

Claus Haugaard Jacobsen og Karen Vibeke Mortensen (red.) | Supervision af psykoterapi Dansk presentasjon av det teoretiske grunnlaget for psykoterapeutisk veiledning. Tar opp sentrale begreper og aktuelle metodiske tilnærminger. Akademisk forlag

Tor-Johan Ekeland og Kåre Heggen | Meistring og myndiggjering – Reform eller retorikk? Eit kritisk innsyn i føresetnaden for relasjonen mellom helseog sosialarbeidaren og mottakarar av hjelp eller behandling. Innføring i omgrep som meistring og myndiggjering og arbeidsmåtar bygd på desse. Gyldendal akademisk

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side

Kommenter denne artikkelen