Du er her

Mekling – konfliktforståelse og konflikthåndtering

Publisert
1. august 2007

Grethe Nordhelle | Mekling – konfliktforståelse og konflikthåndtering Gyldendal Norsk Forlag, 2006 171 sider

Forfatteren, Grethe Nordhelle, er både advokat og psykolog. Hun har lang erfaring som advokat i barnefordelingssaker og som mekler etter ekteskaps- og barneloven. Hun har vært aktiv i forhold til å utvikle mekling som fag bl.a. gjennom flere prosjekter og utstrakt undervisning for familievernet. Hun er faglig ansvarlig for Diakonhjemmets ettårige utdanning: «Konflikthåndtering – ulike meklingsmetoder», hvor hun i tillegg underviser.

Boka «Mekling – konfliktforståelse og konflikthåndtering» er ment som en grunnbok innenfor konflikthåndtering. Forfatteren planlegger en del 2 som skal være mer utdypende i forhold til sentrale temaer innenfor mekling. For meg som jobber på familiekontor, er det lett å utelukkende forbinde mekling med ekteskaps- og barnelovsmekling. Boka minner meg om at det foregår mye mekling på andre arenaer, for eksempel skolemekling, rettsmekling og mekling i konfliktrådet, i forliksrådet og i arbeidslivet.

De første åtte kapitlene er i hovedsak viet konflikt som fenomen. De tar blant annet for seg hvordan analysere en konflikt, årsaker til konflikt, konflikt som dynamisk fenomen, automatiske og strategiske konfliktmønstre og perseptuelle og kognitive endringer som skjer i en konflikt. De siste to kapitlene går mer inn på meklingsmetodikk og omhandler grunnleggende ferdigheter man bør ha som mekler, og hvilken betydning språket har i meklingen.

Jeg synes dette har blitt en god og oversiktlig bok. Den er praktisk rettet, og stoffet belyses med en rekke eksempler. Den er lett å lese, og er krydret med sitater fra litteratur, filosofi, religion, jus og sågar noe gammel indisk psykologi.

Den er relevant ikke bare for mekling, men for håndtering av konflikter generelt. Selv om den helt klart er en innføringsbok, vil også mer erfarne meklere/terapeuter kunne få mye ut av den.

Gleder meg til del to!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 8, 2007, side

Kommenter denne artikkelen