Du er her

Operativ psykologi

Publisert
1. januar 2007

Jarle Eid og Bjørn Helge Johnsen (red.) | Operativ psykologi Bergen: Fagbokforlaget, 2005 Kr 459. 413 sider

Dette er en bok som skrevet for å passe inn i et kurs i operativ psykologi ved Universitetet i Bergen. Den kom i 2006 i en revidert og oppdatert utgave. I forbindelse med den nye utgaven er det utarbeidet nytt undervisningsmateriell som vil gjøre det enklere å ta boken i bruk ved universiteter og høgskoler.

Boken er omfattende tematisk. Den har svært mange forfattere, har en bred spennvidde, faglig fokus og fordypning. Noen av kapitlene blir derfor for generelle og grunnleggende og blir bare som en basis lærebok i psykologi. Kapitlene gir ikke de kunnskapsutvidende og anvendbare perspektiver som viser hvordan generell psykologisk kunnskap kan brukes og anvendes i daglig praksis.

Andre forfattere evner å bygge disse kunnskapsbroene på en forbilledlig måte. Psykologisk kunnskap er nyttig og trengs i mange forskjellige sammenhenger, men den må gjøres tilgjengelig gjennom å vise i praksis hvordan teorier og kunnskap kan integreres i dagliglivets hendelser. I noen kapitler savnes denne integrasjonen mellom det teoretiske perspektiv og det praktisk anvendbare, mens andre kapitler viser hvordan forskning og praksis kan forenes på en konstruktiv og kunnskapsutvidende måte.

Noen kapitler klarer både å favne de gode teoretiske perspektivene og vise til den gode underbyggende forskningen på feltet. Forfatterne makter å gjøre kunnskapen praktisk anvendbar og nyttig også innenfor en aktiv, utfordrende hverdag. Når forfatterne klarer dette spranget, er boken på sitt beste og mest spennende. Kapitler der anerkjente og kunnskapsrike forskere oppdaterer oss og viser hvordan nye og kvalitativt gode undersøkelser kan styrke praksis og øke forståelsen av dagliglivets fenomener, er blant de mest stimulerende og verdifulle i boken. På mange måter fremstår disse kapitlene da som modeller på hva andre metodisk skolerte autoriteter burde gjøre mer av. Forskningskunnskap som kommuniseres på lesernes språk, interessefelt og innenfor deres erfaringshverdag, er ofte savnet i utviklingen av god og anvendbar psykologisk kunnskap. Dette burde det gjøres mer av. Mange kapitler i denne boken har denne kvaliteten, noe som gjør boken relevant og nyttig for praksis.

Nettopp bokens bredde og ujevnhet på dette området er også dens svakhet. En strammere redigering med strengere målkrav til forfatterne kunne vært å ønske. Gode akademisk formulerte kapitler lider under forfatternes manglende evne til å gjøre tema, problemstillinger og kunnskap tilstrekkelig praktisk relevante og anvendbare. Kravet til praktisk anvendelse burde redaktørene håndhevet strengere. På den annen side balanseres dette av gode kapitler med stor dybde. God, moderne, oppdatert forskningsstøtte på mange tema gir kapitlene stor relevans. At redaktørene selv mestrer denne oppgaven, bærer mange av kapitlene de selv har stått som hovedforfattere, vitne om. De er innsiktsfulle, godt skrevet og viser hvordan god forskning kan gjøres operativt relevant. Dette er bokens beste og mest interessante deler.

Noen av bokens avslutningskapitler er særlig tilpasset en militær situasjon. Diskusjonene vil derfor være særlig viktig for personer som arbeider innenfor eller vil møte slike operative oppgaver. Diskusjonene er nyanserte og gode. Gode oppsummeringer av viktige erfaringer i nyere internasjonalt militært hjelpearbeid, gir perspektiv på hvor utfordrende dette arbeidet er. Etter mitt skjønn burde boken være nyttig for alle som skal utføre slike militære hjelpoppdrag.

Dette er en omfattende bok som forsøker å dekke et svært stort område. Det gjør at kvaliteten på kapitlene varierer svært. At redaktørene har mestret å integrere ny forskning i viktige psykologiske temaer og gjort dette arbeidet praktisk relevant, gjør boken svært leseverdig. For den psykologisk kunnskapsrike kan den gi tilgang på god, moderne og relevant litteratur på området.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 1, 2007, side

Kommenter denne artikkelen