Du er her

Feedback

Publisert
1. mai 2005

Guro Øiestad Feedback Gyldendal Akademisk, 2004 Kr. 249. 168 sider. ISBN 82 05 33097 2

Som tittelen signaliserer, er dette en bok om feedback, i betydningen å se noe i en annen person og formidle tilbake det man ser. Forfatteren avgrenser temaet til å omhandle positiv feedback. Siktemål er å gi innspill til større bevissthet omkring feedback, og gjennom det inspirere til gode fellesskap og individuell vekst.

Boka er bygd opp i 11 kapitler. Innledningsvis setter forfatteren begrepet inn i en teoretisk ramme der hun tar utgangspunkt i at positiv feedback fra omgivelsene er et grunnleggende behov hos mennesket livet igjennom – nødvendig for utvikling av positiv selvfølelse og gode stimulerende sosiale fellesskap. Innenfor denne rammen fortsetter boken som en praktisk veiledning i å gi og ta i mot feedback mennesker i mellom, og hvordan positiv feedback kan brukes i sosiale fellesskap. Gjennom å ta for seg allmennmenneskelige behov og reaksjoner i et bredt spekter av situasjoner, illustrerer forfatteren hvordan man med bevisst bruk av positiv feedback kan bidra til å stimulere personlig utvikling både hos en selv og andre. Boka dekker således et stort spekter av temaer, og dette øker dens verdi som praktisk veileder og guide til egenutvikling. Samtidig gjør et så bredt spekter av tema at fremstillingen tidvis blir noe springende og overflatisk. Som fagbok betraktet hadde den slik sett tjent på en strammere struktur der et smalere spekter av temaer ble drøftet mer i dybden.

Layoutmessig er boka tiltalende og leservennlig. Til hvert kapittel er det en introduksjon som både stimulerer leserens interesse og setter rammen for innholdet. Gjennom et enkelt og lettfattelig språk oversetter forfatteren psykologiske teorier og gjør forståelsene tilgjengelige for den ufaglærte leser. Boka er hele veien rikt illustrert med eksempler fra forfatterens hverdagsliv som småbarnsmor, kollega, terapeut og medmenneske. Dette setter innholdet inn i sammenhenger som lesere flest kan kjenne seg igjen i, og som lett kan generaliseres til eget liv. Men igjen er det slik at det for en fagperson kan fremstå som noe forenklet og selvfølgelig.

«Feedback» er en selvutviklingsbok mer enn en fagbok. Den må leses som en praktisk veileder i hvordan man ved bevisst bruk av positiv feedback kan stimulere egen og andres personlige utvikling. Innenfor denne sjangeren er boka god, da man etter å ha lest den sitter igjen med nettopp økt bevissthet om betydningen av positiv feedback og inspirasjon til å bruke det mer. Slik er boka godt egnet som inspirasjon bade til egenutvikling og arbeid med teamutvikling, samtidig som den også er et godt eksempel på hvordan psykologisk kunnskap kan gjøres tilgjengelig og anvendelig for et bredere publikum.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 5, 2005, side

Kommenter denne artikkelen