Du er her

Helse og atferdsendring

Publisert
1. mars 2005

Peter Prescott og Tore Børtveit Helse og atferdsendring Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004 Kr 299. 207 sider. ISBN 82-05-31131-5

I norsk helsepsykologi har hovedvek ten hittil ligget på forskning, mens det i noen andre land jobber psykologer innenfor klinisk helsepsykologi. Og det er sistnevnte fagfelt denne boka handler om. Forfatterne er spesialister i klinisk psykologi med erfaring fra psykologisk behandling av rusmiddelproblemer. De tar utgangspunkt i at fenomener som motivasjon, ambivalens, beslutningsta king, mestring og tilbakefall går igjen i all atferdsendring. En viktig inspirasjon har de fra «motivational interviewing».

Forfatterne legger vekt på en pasient sentrert tilnærming hvor helsearbeider og pasient «danser sammen». Helsearbei deren må legge merke til når pasienten ytrer seg endringsfokusert. Endringsfo kuserte ytringer er utsagn fra pasienten om hvorfor man bør gjøre endringer, når slike endringer skal skje, hvordan man skal gå fram, og hvilken tiltro man har til at man kan få det til.

Helsearbeideren må ha en overordnet plan for samtalen, og samtidig høre godt etter detaljene i hva pasienten sier. Som helsearbeidere må vi hele tiden være oppmerksomme på hvordan pasienten reagerer på det vi sier, og tilpasse oss dette. Vi må ta fortløpende valg under hele samtalen. Når skal vi styre inn mot bestemte temaer og problemstillinger, og når skal vi følge pasientens initiativ? Hva skal vi følge opp av det pasienten sier, og hva la passere? Når skal vi utfordre og presse på litt, og når slakke litt av og ta et steg tilbake?

Boken begynner med generell infor masjon om ulike risikofaktorer som røy king, kosthold, overvekt, fysisk aktivitet og alkohol. Deretter beskrives endrings stadie-modellen som legger vekt på at alle intervensjoner må ta utgangspunkt i hvor i forandringsprosessen pasienten er. Parallelt med disse stadiene går pasi ent og helsearbeider gjennom proses ser som bevisstgjøring, utforskning av ambivalens, beslutninger, planlegging og mestringstillit. Så beskrives forskjellen mellom korte og lange intervensjoner, før fem prinsipper (the 5 A’s) gjennom gås. Prinsippene er å kartlegge (Assess), gi informasjon og anbefalinger (Advi se), bistå med praktisk hjelp (Assist), lage oppfølgingsavtaler (Arrange), samt oppnå enighet (Agree).

På et mer praktisk nivå kommer tek nikker som å stille åpne spørsmål, reflek sjon og aktiv lytting, sammenfatninger. Det skilles mellom når helsearbeideren tar initiativ og når pasienten gjør det, og hvordan helsearbeideren skal forholde seg til hver enkelt situasjon.

Mot slutten av boken brukes en rekke eksempler på samtaler mellom helsear beider og pasient hvor samtalen «stop pes» og kommenteres nært sagt slik vi psykologer er vant til å gjøre med video av pasientsamtaler.

Dette er en lettlest og velskrevet bok som tar for seg de viktigste prinsippene og teknikkene ved atferdsendring og viser hvordan de kan brukes i praksis. Den passer for alle som jobber innen for eller utdanner seg til yrker hvor man hjelper mennesker med å forandre atferd. Derfor kan boken anbefales både for psykologistudenter og for psykologer som er opptatt av hvordan de praktisk kan gå frem overfor klienter med helse skadelig atferd.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 3, 2005, side

Kommenter denne artikkelen