Du er her

Attføringskyndig rettsmedlem

Trygderetten

Trygderetten er en uavhengig ankeinstans som avgjør tvister i trygde- og pensjonsspørsmål. Ankesakene gjelder hovedsakelig tvister mellom private personer og NAV, men Trygderetten mottar også ankesaker fra Helseklage og offentlige tjenestepensjonsordninger. Arbeidsområdet framgår av lov om anke til Trygderetten av 16. desember 1966.

Trygderetten har ca. 70 årsverk. Virksomheten er delt inn i fire likeartede fagavdelinger og en administrasjonsavdeling. Fagavdelingene har om lag 12 medarbeidere, fordelt på juridisk-, medisinsk- og attføringskyndige rettsmedlemmer og rettsfullmektiger.
 
Attføringskyndig rettsmedlem er dommer ved rettens behandling av ankesaker. Søkere må ha samfunnsvitenskapelig, psykologisk, medisinsk eller annen relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå, tilsvarende embetseksamen eller mastergrad. Søkere må være norske statsborgere.
 
Det forutsettes at søkere har god innsikt i arbeidsmarkedet. Det stilles høye krav til faglig dyktighet, arbeidskapasitet og personlig egnethet. Gode samarbeidsevner og erfaring fra tverrfaglig, trygdefaglig og attføringsfaglig arbeid, vil bli tillagt vekt. Med attføringsfaglig arbeid menes erfaring fra arbeidsrettet veiledning, tiltak, rehabilitering samt kartlegging og vurdering av funksjons- og arbeidsevne.
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte befolkningens samlede kompetanse. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring om å søke jobb i staten. Søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert for embetet. Trygderetten er en IA-virksomhet med et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø.
 
Lønn for attføringskyndig rettsmedlem er per i dag kr 1 007 000 per år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 
Tilsetting skjer ved utnevning av Kongen i statsråd. Tiltredelse etter nærmere avtale.
 
Vi ber deg vedlegge vitnemål og aktuelle attester i elektronisk søknadsskjema.
 
Det vil bli innhentet uttømmende politiattest for kandidater som innstilles til embetet.
 
Nærmere opplysninger ved avdelingsleder Bjørn Arvid Lervik tlf. 905 52 526 eller attføringskyndig rettsmedlem Michelle Sommer, tlf. 480 25 718.
 
 
Søknadsfrist
3. august 2020