Du er her

Assisterende enhetsleder

Sykehuset Innlandet HF - BUP Innlandet, Poliklinikk Elverum

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Er du opptatt av et godt tilbud til barn og unge med psykiske lidelser? Liker du å legge til rette for engasjement og god faglig praksis for ansatte? Som leder ved BUP poliklinikk har du store muligheter for å jobbe for gode helsetjenester til barn og unge og bidra til en god arbeidsplass for ansatte.

BUP Elverum betjener kommunene Elverum, Åmot, Trysil, Løten, Våler og Åsnes med en barnebefolkning på ca 9500. Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykisk lidelse til barnebefolkningen i opptaksområdet. Vi har nye lokaler med kommunale samarbeidspartnere som nærmeste naboer i Helsehuset i Elverum. BUP Elverum er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk , og har 5 behandlingsteam som jobber tett sammen om behandlingstilbud til pasientene, deres familier og med samarbeidspartnere. Ved BUP Elverum jobber leger, psykologer, pedagoger, sosionomer, sykepleier og helsesekretærer. Det er i dag 24 årsverk på enheten.

Stillingen krever politiattest jmfr. Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).


Arbeidsoppgaver 

 • Stillingen er for denne perioden dimensjonert som 80% stilling som assisterende enhetsleder
 • Fordelingen mellom ulike arbeidsoppgaver kan variere noe etter enhetens behov
 • Ledelse og spesialist i inntak ved enheten
 • Enhetens representant inn i K-forum
 • Bistå enhetsleder i videreutvikling av det faglige tilbudet i enheten
 • Saksbehandle klage- og tilsynssaker
 • Bistå med drøftinger i team og faglige vurderinger i krevende pasientsaker ved enheten
 • Veiledning av ansatte
 • Bistå i opplæring av nye tilsatte
 • Sammen med enhetsleder bidra til utvikling av arbeidsmiljø og medarbeideres kompetanse i tråd med befolkningens behov, føringer og avdelingens arbeid
 • Bidra til gode samarbeidsforhold med samarbeidspartnere for enheten
 • Stillingen er administrativt og personalmessig underlagt enhetsleder


Kvalifikasjoner 

 • Autorisasjon som lege/psykolog
 • Godkjenning som klinisk spesialist
 • Interesse for å sammen med enhetsleder bidra til fag- og organisasjonsutvikling i et bredt tverrfaglig arbeidsmiljø


Personlige egenskaper 

 • Engasjement for barn/unge og deres tilbud
 • Evne til å jobbe målrettet og skape gode resultater for pasienter, ansatte og organisasjoner
 • Trives med varierte oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og stabilt godt humør
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt


Vi tilbyr 

 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen
 • Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, overenskomster og reglement
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonsordning (KLP)
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette
 • Funksjonen som assisterende enhetsleder vil bli lønnsmessig kompensert og det vil bli lagt til rette for opplæring og faglig utvikling innenfor relevante områder for denne funksjonen


Kontaktinformasjon: Gry Lerbak, enhetsleder, tlf. 467 80 333 og Ingvild Svenkerud Aasen, avdelingssjef, tlf. 481 76 067.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
16. mai 2021