Hustadvika kommune er en av mange som sliter med rekruttering til psykisk helse og rus. Foto: Wikimedia
Nyheter

Snart ett år etter at kommunene fikk plikt til å tilby psykologkompetanse, står 140 kommuner uten psykologårsverk i psykisk helse- og rusarbeid. Hustadvika i Møre og Romsdal er blant dem som sliter.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

EU-kommisjonen:

EU-kommisjonen avviser at masterutdanningen i psykologi ved ELTE er en profesjonsutdanning, og hevder den dermed ikke omfattes av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Psykisk folkehelse på statsbudsjettet

Bortsett fra god satsing på utdanning og arbeid er det lite å glede seg over i årets forslag til statsbudsjett når det gjelder forebygging av psykiske helseproblemer.

Nyheter

Noen helseforetak sliter med turnover, men foreløpig tyder lite på at psykologer og psykologspesialister «flykter» fra psykisk helsevern i stor stil.

 

Anne Kjersti Befring

Loven krever ikke at psykologer alltid skal sette en diagnose, understreker helserettsekspert Anne Kjersti Befring.

Fra praksis

Det hender ofte at telefontolk er det einaste alternativet samtaleterapeutar har for å drive terapi på tvers av språkelege barrierar. Eit slikt samarbeid har praktiske, men ikkje minst relasjonelle implikasjonar.

+ For abonnenter
Vitenskapelig artikkel

Hvordan har pandemien påvirket brukere av tilbud i psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling? Svarene brukerne gir kan gjøre tjenestene bedre rustet til å møte behovene deres.

Forsknings­intervju

Noen ganger kan forskningens jobb være å få bekreftet det man allerede tror man vet. Roar Fosse og kollegaer fant at pandemien har bidratt til å forverre den psykiske helsen til mennesker som allerede strever.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt

Det er på tide å tilpasse attføringssystemet til den enkelte slik at psykiske lidelser som varer mer enn fire år, ikke ender i uførhet. Tidsavgrensningen av arbeidsavklaringspenger bør opphøre.

Skammens funksjon

Skam er «et avfallsstoff» etter manglende anerkjennelse av barnets vitalitet og kjærlige følelser. Den bør avgiftes og ikke tillegges positive funksjoner. 

Muslimer i terapi

Noe av det viktigste for en helsearbeider er å unngå et forenklet kulturelt og religiøst perspektiv.

Tilbakemeldingssystemer

Tilbakemelding om endring kan føre til feiljustering av behandling og feilvurdering av hva som er negativ utvikling. Da holder det ikke å si at informasjon om endring er relevant uansett.

Forsterkningsbegrepet

I den grad forsterkningsbegrepet blir brukt som grunnforklaring på hvordan menneskelig atferd formes, blir det forfeilet.

Leder

I denne utgaven retter vi søkelyset mot flere sentrale temaområder for psykologer, som diagnostikk, karrierekrise og hvordan covid-19 har påvirket våre brukere.

Filmessay

Filmen Fight Club levendegjør psykoanalytisk tenkning og gir oss glimt inn i det ubevisste. 

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boka tilbyr verdifulle smakebiter i familieterapifeltet, som kan inspirere til videre utforsking. 

+ For abonnenter
Klassikeren

Donald Woods Winnicott: Playing and Reality (1971) 

+ For abonnenter
Debatt

Det er ingenting i veien for at arbeidsavtalen mellom private psykologklinikker og psykologens enkeltpersonforetak skal kunne stille samme kvalitetskrav som i psykisk helsevern.

Behandling i psykisk helsevern

Helseministeren åpner for at modellen The Bergen 4-Day Treatment er overførbar til behandling av andre lidelser.

Debatt Verdensdagen

Det er ikke sant at de sykeste er stemmeløse. Spør gjerne mer og lytt! Mangler du spørsmål, har jeg noen forslag til formuleringer du kan bruke.

Verdensdagen

«Trivielt og ufarlig», «vagt og uforpliktende». Også i år får Verdensdagen for psykisk helse tyn for valg av tema.

Nyheter

Nye retningslinjer for forebygging av selvmord utvides til å omfatte rusfeltet og utsettes dermed til 2022.

Nyheter

ESA og norske helsemyndigheter er på kollisjonskurs når det gjelder synet på i hvor stor grad psykologer i Norge jobber selvstendig.

Behandling i psykisk helsevern

Ekspressbehandling mot angst og tvang er et eksempel på vår tids patologi, mener psykologspesialist. Firedagersmodellen er ingen «kvikk fiks», svarer psykologiprofessor Bjarne Hansen.

Intervju

– Skam overvinnes gjennom praksis, ikke innsikt, sier Janina Fisher. Hun mener at lek og nysgjerrighet bør spille en større rolle i terapirommet.

+ For abonnenter
De som vedtar at Norge skal delta i krigsoperasjoner, må ikke under kommunisere hva det faktisk kan innebære, mener militærpsykolog Andreas Espetvedt Nordstrand. Foto: forsvaret

Mens han forsket på norske Afghanistan-veteraners psykiske helse, begynte Andreas Espetvedt Nordstrand å tvile på påstanden om at det er naturstridig å ta liv.

+ For abonnenter
Den kontekstuelle modellen

Absurd framstilling av åtferdsteori.

Den kontekstuelle modellen

Den kontekstuelle modellen gjør virkelig «døren høy og porten vid» for en allerede overbelastet spesialisthelsetjeneste.

Skammens funksjon

Fra et utviklingsperspektiv er skam en nødvendig del av barnets selvutvikling.

Debatt

Det er unektelig mange mennesker der ute som har et problematisk forhold til skam. Men betyr dette at all skam er negativ?

Tilbakemeldingssystemer

Tror man at hensikten med tilbakemeldingssystemer er å avdekke kausalitet, er det forståelig at man avfeier det.

Diagnostisering

Rådet til våre medlemmer er å bruke diagnoser der det er grunnlag for det.

Vitenskapelig artikkel

Vi må vite hva som gjør at barn og unge er fornøyde med behandlingen de får. Og vi må vite hva som gjør at foreldre er fornøyde, da de har en avgjørende rolle for om barnet får tilgang til behandling.

Vitenskapelig artikkel

Ledere ved DPS døgnenheter, dagsentre og samlokaliserte boliger oppgir at de har god kunnskap om brukernes rett til å stemme ved valg. De rapporterer imidlertid om mindre kunnskap om rett til tilrettelegging for valgdeltagelse, og at tilrettelegging ofte var avhengig av pasientens eget initiativ.

Oppsummert

Hva er det gode liv? En ny studie tyder på at en del av svaret ligger i hvilke forventninger man har til fremtiden: Står det vennlige møter for tur, eller vil jeg bare bli avvist og ekskludert nok en gang?

Bokanmeldelse

Her var det bare å finne fram markeringspennen.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Forfatteren deler generøst av sin kunnskap fra arbeid med asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Men boka mangler et blikk på oppdatert forskning og menneskerettigheter.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Forfatteren oppfordrer til monotasking, i motsetning til multitasking, i en bok som gir et godt innblikk i deler av japansk kultur.

+ For abonnenter
Klassikeren

Virginia Axline: Play Therapy (1969)

+ For abonnenter
Helse- og omsorgsminister Bent Høie vi sikre oppfølging av pasienter som blir utskrevet fra døgnenheter.
Nullvisjon for selvmord

– Uten en nullvisjon risikerer vi å slå oss til ro med at selvmord er noe som skjer uansett. Nå forplikter vi oss til bred samfunnsinnsats i håp om å få selvmordstallene ned.

Nullvisjon for selvmord

Fagfolk advarer mot skadevirkninger av Regjeringens nullvisjon for selvmord. Etterlatte mener nullvisjonen gir et godt utgangspunkt for å bedre rammevilkårene i psykisk helsevern.

Nyheter

Årets tre vinnere av Åse Gruda Skard-prisen har det til felles at de formidler psykologi på Instagram. 

Kunnskapen om at også far kan rammes av fødselsdepresjon, bør få konsekvenser for hjelpeapparatets praksis, mener Eivor Fredriksen. Foto: Nora Skjerdingstad
Årets doktorgrad

Fødselsdepresjon er ikke forbeholdt mor, men kan smitte over på far – især hvis partene er usikre på parforholdet.

Debatt

Mangelen på tilbud i psykisk helsevern diskuteres ofte. Men min fortelling om egen innleggelse på et DPS viser at vi også må rette søkelyset på kvaliteten på hjelpen som tilbys.

Den kontekstuelle modellen

Alv A. Dahls kritikk av den kontekstuelle modellen for psykisk helse skyt over mål. Den vidare utviklinga av fagfeltet vårt vil neppe byggje på ei medisinsk forståing av psykiske vanskar og rusproblem. 

Den kontekstuelle modellen

Diagnosesystemene er ikke så kunnskapsbaserte som Alv A. Dahl vi ha det til. 

Den kontekstuelle modellen

Årsakssammenhenger lar seg ikke kun forklare ut fra sosiale forhold. 

ASBJØRN DYRENDAL

Psykologer har bidratt med konspirasjonsteorier. Og nordmenn skårer trolig nokså likt med amerikanere på konspirasjonsmentalitet, ifølge Asbjørn Dyrendal.

Debatt

Psykologtidsskriftet bør gå tilbake til sin tidligere praksis med å skille mellom fagfellevurderte artikler og ikkefagfellevurderte bidrag, uavhengig av formen.

Debatt

Håkon Skard har vært tydelig i rasismedebatten. Nå er det tid for konkret handling.

Reportasje

Nederlag, skam, frykten for å ha gjort feil: Kostnadene kan være store når pasienten tar sitt eget liv. Blir du ikke ivaretatt, risikerer du å bli en dårligere terapeut, mener ansatte i psykisk helsevern. 

Evidensbasert praksis

Å øke barn og unges trygghetsfølelse er sentralt i behandlingen av somatiske symptomtilstander.

Andreas Lund
Fagessay

Tilbakemeldingsverktøy er basert på et sviktende premiss om at det er mulig å følge med på om behandlingen faktisk virker.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Jeg frykter at folk flest vil bli negativt påvirket av denne amerikansk-pregete hangen til polarisering i Løgn eller Sannhet og derav følgende lettkjøpte løsninger.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boken lover stoisk livsmestring, men oppfyller kun delvis sine lovnader.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Holmås skriver gjenkjennelig og forfriskende om det å ha en «usynlig sykdom», men møter seg selv i døra når hun forsøker å rive ned fordommene knyttet til egen lidelse.

Kronikk

Jeg klarer ikke å slutte å skade meg.

Nyheter

Sandra Ekelund Eidhammer og kollegaer var nysgjerrige på om TF-CBT kunne hjelpe barn med kompleks PTSD. For det ble de belønnet med Bjørn Christiansens minnepris.

+ For abonnenter
Nyheter

Årets vinner av Bjørn Christiansens minnepris undersøker en viktig klinisk problemstilling med utgangspunkt i kliniske data, samlet inn som del av ordinær praksis.

Vitenskapelig artikkel

Stengte skoler og rådet om sosial distansering skulle hindre smitte under covid-19-pandemien. Men hvordan påvirket sosial distansering deres psykiske helse?

Vitenskapelig artikkel

Klinikere bør være tilbakeholdne med å bruke psykoedukasjon for personer med nevro-utviklingsforstyrrelser, ifølge denne litteraturgjennomgangen.

Bokessay

Jeg håper Mødre og døtre blir mye lest, særlig av fagfolk. Vi har godt av Aakres strenge blikk på oss selv

+ For abonnenter
Anmeldt

Boken Alt som lever, må dø presenterer alternativer til en medisinsk forståelse av døden, men skaper distanse til temaet.

+ For abonnenter
Anmeldt

Gjennom rettsteiknar Ane Hems fortelling blir me vitne til kor stor vekt ei sakkunnigvurdering blir tillagt i ei barnevernsnemnd.

+ For abonnenter
Fagessay

Kamp for skamløshet kan ha et frigjørende potensial. Samtidig er det grunn til å minne om skammens regulerende funksjon i menneskelig samvær.

+ For abonnenter
Direktør i Statens helsetilsyn Jan Fredrik Andresen: Vi kunne unngått inntil 2/3 av svikten i helsevesenet hvis vi hadde vært flinkere til å følge retningslinjer og prosedyrer og arbeidsmåter som vi er enige om at vi skal følge. Foto: Nora Skjerdingstad

To av tre uønskede hendelser i helsevesenet kunne vært unngått om faglige retningslinjer var blitt fulgt. – Men retningslinjer kan aldri erstatte faglig skjønn, sier tilsynsdirektør Jan-Fredrik Andresen.

+ For abonnenter
ELTE

Det ungarske yrket «okleveles pszichólogus» reiser langt bedre over landegrensene enn hva norske myndigheter liker å tro. Ja, faktisk er det å betrakte som det samme yrket som «psykolog» i Norge, argumenterer ESA.

ESA-president Bente Angell-Hansen mener det norske standpunktet er i strid med EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Foto: ESA
ELTE

EFTAs overvåkningsorgan ESA mener ELTE-utdanningen ikke er mer ulik den norske psykologutdanningen enn at den må anerkjennes i Norge. Regjeringsadvokaten mener ESA ikke har vurdert grundig nok.

+ For abonnenter
ELTE

ESAs siste uttalelse i ELTE-saken vil veie tungt i lagmannsretten, mener EØS-ekspert. Uttalelsen har ingen konsekvenser for Psykologforeningen, sier foreningens president.

+ For abonnenter
Digital terapi

Under koronakrisen har mange psykologer lært seg å bruke digitale løsninger fordi de må. Jeg håper de fortsetter også når verden blir mer normal igjen. 

Diagnostisering

Det er ikke nødvendigvis i strid med fagetikken å utføre en handling som pasienten motsetter seg. 

Diagnostisering

Som profesjon må vi fremme ny kunnskap selv om den går imot helsemyndighetenes systemer og retningslinjer. 

Diagnostisering

Det er ikke opp til pasienten å avgjøre hvilken diagnose som skal eller ikke skal stå i pasientjournalen. 

Selvmordsforebygging

Det er fullt mulig å både vurdere selvmordsfare og være empatisk interessert i pasientens historie. 

Selvmordsforebygging

De aller fleste fagmiljøer og forskergrupper på det suicidologiske feltet er enige om at psykisk uhelse har stor betydning for risiko for selvmord. 

Sakkyndighet

I den nye retningslinjen for psykologutdanningen fremgår ikke rettspsykologi som et eksplisitt fagområde. 

Fra praksis

Hun var pasient hos ham, han var pasient hos en annen. Begge beveget de seg mot forsoning, parallelt og langsomt gjennom et landskap uten rette stier.

Vitenskapelig artikkel

Det er fortsatt mye vi ikke vet om sammenhengen mellom seksuelle overgrep i barndommen og senere arbeidsuførhet. Denne studien ser på om forhold ved overgrepet og overgriperen kan øke sannsynligheten for arbeidsuførhet.

Seksuelle overgrep

Overgriperen var ikke en i familien. Det var en som offeret hadde tillit til.

Bokanmeldelse

Mary Trump mener at Donald Trump er farlig, ytterst inkompetent og i ferd med å ødelegge det amerikanske demokratiet. Vil hun lykkes med å advare det amerikanske folk før det kommende presidentvalget?

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver