Landsmøte 2019

President i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, tar ikke gjenvalg som presidentkandidat. Han vil jobbe som president fram til landsmøtet som avsluttes 22. november.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

InntrykkSe alle ›

Bokanmeldelse

Nancy McWilliams imponerer i en nyoversatt bok om nytteverdien av psykoanalytisk personlighetsdiagnostikk.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Følelsen av forskjell utfordrer den vanlige forståelsen av at det er fattigdom, ikke ulikhet, som er roten til mye uhelse.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Flere faggrupper bidrar med sin unike kompetanse. Det er spesielt gledelig.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Skam hindrer folk i å be om hjelp for rusavhengighet. Denne boken bidrar til å redusere skam.

+ For abonnenter
Klassikeren

Bruce D. Perry og Maia Szlavitz: The boy who was raised as a boy – and other stories from a child psychiatrist’s notebook, 2006

+ For abonnenter
Intervju

I romanen Infinite Jest fant Jon Vøllestad en storslått skildring av depresjon, avhengighet og individets vilkår i en verden uten klare orienteringspunkter.

– Den skildret en moderne psykologi, og en kulturkritikk som foregrep Trumps Amerika, mener han.

+ For abonnenter

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

AktueltSe alle ›

Reportasje

Gro og Anna står utenfor det ordinære arbeidslivet, men jobber frivillig timevis hver uke ved kultur- og aktivitetshuset Villa Walle i Bærum. – Det er en utopi at alle skal kunne ha en ordinær jobb, sier daglig leder i villaen.

+ For abonnenter
Psykologforeningens landsmøte 2019

Lokalavdelingen i Buskerud har nominert sin kandidat til toppvervet i Norsk psykologforening.

Presidentkamp i Norsk psykologforening

Lokalavdelingene i Vestfold og Møre og Romsdal sier nå hvilken presidentkandidat i Psykologforeningen de vil støtte på landsmøtet i november.

Psykologforeningen har blitt for sentralisert, mener presidentkandidat Håkon Kongsrud Skard. Det vil han gjøre noe med.

+ For abonnenter
Presidentkamp i Psykologforeningen

Den sittende presidenten i Norsk psykologforening har ikke glemt spesialisthelsetjenesten. Han jobber med den hver dag, sier han. Og brenner for å digitalisere foreningen.

+ For abonnenter

MeningerSe alle ›

Debatt

Psykologforeningen bør endre kurs for å sikre at landets befolkning har et forsvarlig behandlingstilbud. Derfor stiller jeg som kandidat til presidentvervet.

President Hofgaard svarer Skard:

Hverken jeg eller Psykologforeningen kan ta ansvar for at helseforetakene ignorerer sin eier.

Psykologi, profesjonsutvikling og politikk

"Landskapet kompliseres ytterligere ved at kommunene i mange tilfeller overtar de pasientene spesialisthelsetjenesten ikke kan yte hjelp til, og kommunens psykiske helsetjenester kan derfor også omtales som tredjelinjetjenesten"

Utviklingspsykologi

Det er vanskelig å forstå hvorfor Lars Smith utelater våre primære emosjoner i boken En kort introduksjon til utviklingspsykologi.

Sakkyndighet

Vi trenger offentlige organ som sikrer tilgangen på uhildede sakkyndige, og et organ for kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i erstatningssaker.

New Public Management

Det gjøres altfor mye pseudoarbeid, også i psykisk helsevern.

Kommunepsykologi

Kommunepsykologene skal ikke etterstrebe spesialisthelsetjenestens og legenes repertoar, vi skal utvikle vårt eget.

ICD-11:

Transpersoner er ved sine fulle fem og må bli møtt med bekreftende helsehjelp heller enn et psykiatrisk sykdomsfokus.

Landsmøte 2019

Valg av hovedsatsningsområde kan fort påvirke psykologrollen i årene som kommer. Hva bør det satses på?

Landsmøte 2019

Både sentralstyret og presidentskapet er på valg på Psykologforeningens landsmøte i november. Følges tradisjonen, blir det gjenvalg gjennom akklamasjon. Men uten kamp om vervene, gis vi ingen alternative visjoner for hvordan foreningen bør arbeide i årene som kommer.

FagbidragSe alle ›

Resignasjon og hjelpeløyse har av og til ført til at pasientar blir erklært «umotiverte» eller «behandlings-resistente»
Vitenskapelig artikkel

Forsking på pasientar sine eigne erfaringar med å få det betre har ofte poengtert at betringsprosessar er djupt individuelle, unike prosessar. Basert på intervju med personar med samtidig rus- og psykisk liding trer det fram ei sosialt situert endringshistorie som er komplementær til ei slik individualistisk forteljing.

Faglig innspill

Det foreligger i dag ingen standardiserte retningslinjer for hvordan judisiell døgnobservasjon skal foregå.

+ For abonnenter
Forsknings­intervju

Parforholdet kan være en viktig drivkraft i bedringsprosesser ved spiseforstyrrelser, hevder ledende forsker på feltet.

+ For abonnenter
Oppsummert

Det transdiagnostiske tiltaket Mestrende barn skal forebygge både angst og depresjon hos barn.

+ For abonnenter
Fra praksis

Det er et paradoks at det i årtier er dokumentert at selvmordsforsøk har skadevirkninger for barn som pårørende, men i forsvinnende liten grad finnes litteratur om intervensjoner.

+ For abonnenter
Fra praksis

I prosessen «med å få det bedre» hadde noe blitt enda verre.

+ For abonnenter
Fra praksis

Helsevesenets hjelpsøkingsmodell fungerer dårlig for ungdom med psykiske plager. Våre erfaringer forteller både om mulige forklaringer på hvorfor det er slik, og om grep som kan gjøre at flere unge får hjelp.

+ For abonnenter

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver