MeningerSe alle ›

Kvalitet i psykisk helsevern

Vi trenger en nyansert debatt om fagpolitikk inn mot landsmøtet. Det inkluderer fremstillingen av kvalitet innen fagfeltet vår.

Presidentkampen

Uenighet er et gode. Skremmebilder er det ikke.

Presidentkampen

Jeg takker nei til å være en del av Håkon Kongsrud Skards retningsvalg og stiller meg bak Andreas Høstmælingens kandidatur til presidentvervet i Norsk psykologforening.

Presidentkampen

Psykologforeningen trenger en president som har følt situasjonen psykologer og pasienter står i, på kroppen.

Debatt

Manglende medbestemmelse i Psykologforeningen henger sammen med en kaotisk representasjonsstruktur, uklare ansvarsforhold i den politiske ledelsen og mangel på prosesser som sikrer integrering mellom politikkområder.

Derfor

Når kollegialt vennskap og egne interesser inngår i debattene inn mot landsmøtet, settes redaksjonens habilitet på prøve.

Representativitet

Spørsmålet om representasjon er viktig og fortjener å bli diskutert i Psykologforeningen og blant deres medlemmer.

Debatt

En promille av Psykologforeningens medlemmer skal i november stake ut Psykologforeningens kurs. Er du representert?

Psykisk helsevern

Halvparten av landets kommuner har ikke psykolog. Tiden er inne for handling, ikke drøfting.

Debatt

Når statsministeren bruker ordet kvalitetsstandardisering om pakkeforløp, er det standardisering og ikke kvalitet hun snakker om.

Arbeid bedrer befolkningens psykiske helse, bidrar til inkludering, bygger velferd og reduserer sosiale forskjeller. Derfor bør arbeid være psykologenes hovedsatsningsområde i årene som kommer.

Debatt

Forståelsen av kjønnsinkongruens bør bevege seg i en ressurs- fremfor patologiorientert retning. 

Presidentkampen

Hvis man fra sak til sak må avgjøre om det er interessepolitikk, fagpolitikk eller samfunnspolitikk som er viktigst, er det ulogisk å gi et av Psykologforeningens prinsipper forrang på forhånd.

Debatt

Vi ser med bekymring på at familieterapi viker plass i psykisk helsevern, og at en individualisert og diagnostisk forståelse av psykiske helsevansker stadig tar mer plass.

Presidentkampen

Presidentkandidat Håkon Skard har snekret en pyramide, og den har siden blitt malt i matt sort av tidligere fagsjef, direktør i RBUP og presidentkandidat Andreas Høstmælingen.

Presidentkampen

Skremmebilder gavner ingen. At en fagforening kjemper for medlemmenes interesser er ingen krise, svarer Håkon Kongsrud Skard på Høstmælingens innlegg "Farlig veivalg".

Presidentkampen

Så blir de stående, disse tre: interessepolitikk, fagpolitikk og samfunnspolitikk. Men størst blant dem er interessepolitikken? Nei, et slikt retningsvalg ville vært en krise for Psykologforeningen, skriver presidentkandidat Andreas Høstmælingen.

Debatt

Store samfunnsutfordringer kan løses ved at psykologers kompetanse benyttes i arbeidslivet i større grad enn i dag. Derfor bør arbeidslivet være Psykologforeningens hovedsatsningsområde de kommende årene.

Debatt

Det er riktig at atferdsanalyse står svakt blant norske psykologer. Men alt i alt brukes nok atferdsanalyse mer og bredere i dag.

Debatt

Klinisk visdom består av psykologikk, av hvordan vi må forstå psykologisk behandling.

Debatt

Vi trenger å vite mer om følgene av et klassedelt psykologisk lavterskeltilbud.

Psykisk helsevern

På tide at Psykologforeningen våkner: Landsmøtet bør vedta en politikk for behandlingskvalitet i spesialisthelsetjenesten.

Debatt

Alt arbeid er knyttet opp mot mål om å sikre så gode tjenester for pasientene og så gode arbeidsvilkår for psykologer som mulig, i tråd med Psykologforeningens vedtatte prinsipprogram.

Landsmøte 2019

Det er bra med presidentkamp. Men den tåkelegger en debatt om de som har den virkelige makten de kommende tre årene: Sentralstyret.

Debatt

Som psykologer vet vi mye om hva det betyr å bli utsatt for hat, ydmykelse, utestenging og marginalisering. Derfor trenger vi fortsatt straffelovens §185.

 

Debatt

Begrepsforvirring og manglende sans for liberale verdier.

Debatt

Å beskytte ytringsfriheten, handler ikke om å beskytte retten til å omtale andre mennesker med devaluerende terminologi.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

AktueltSe alle ›

Presidentkampen

Presidentkampen har fått ny dynamikk etter at visepresident Heidi Tessand åpent støtter Andreas Høstmælingens presidentkandidatur.

Psykologikongressen

 – Pakkeforløpene medfører et overfokus på utredning som går utover behandling, sa Odd Arne Tjersland da bups framtid ble debattert under Psykologikongressen i Oslo nylig.

Årets doktorgrad

– Nasjonale standarder kan stå i veien for god behandling av pasienter som er i selvmordsfare, mener prisvinnende forsker.

Skardprisen

Du har kanskje sett videoen der han i tettsittende, hvit lue med fargerike markører forsøker å illustrere hvordan vi speiler hverandres følelser og motorikk?

Psykisk helse i Kommune-Norge

Dagens vekt på forebygging går på bekostning av innbyggerne med langvarige psykiske helseutfordringer, mener fastlege Kenneth Sagedal.

NYANSER Kristoffer Høiland etterlyser mindre grad av «alt-eller-intet-tenkning» i arbeidet med seksualforbrytere.
Bjørn Christiansens Minnepris

Det finnes lite evidens for at det hjelper å behandle seksualforbrytere. Det har ikke tømt Kristoffer Høiland for optimisme.

Bjørn Christiansens Minnepris

Forfatteren får pris for å vise hvordan man kan jobbe best mulig evidensbasert også med personer der vi har liten kunnskap om hva som virker i behandling.

Psykologi og rettssikkerhet i overgrepssaker

En mann fra Haugalandet ble fullstendig frifunnet for anklager om seksuelle overgrep mot datteren. Nå har likevel datteren fått voldsoffererstatning.  

– Problematisk, mener leder i Advokatforeningens forsvarergruppe.

Landsmøte 2019

Vil du være med på å prege Psykologforeningens landsmøte 20.–22. november? Dette gjør du.

MOTIVERT Andreas Høstmælingen trengte ikke lang betenkningstid da han ble spurt om å stille som presidentkandidat.
Presidentkampen

Den tidligere fagsjefen i Norsk psykologforening, Andreas Høstmælingen, har ambisjoner om å samle psykologifaget og være en tydelig premissleverandør inn mot psykisk helsefeltet. 

Nyheter

Hvorfor makter ikke en politisk organisasjon der over 70 prosent av medlemmene er kvinner, å mobilisere en eneste kvinnelig kandidat til presidentvervet?

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Nyheter

Likestillings- og diskrimineringsombudet sår tvil om forslaget til ny tvangslov er godt nok rigget til å begrense tvangsmedisinering. Tvangslovutvalgets leder mener tvilen er uberettiget.

AUF-leder Ina Libak vil ha øremerkede midler til psykisk helsetjenester i kommunen og større spillerom for fagfolkene.

Ina Libak mener vi undervurderer betydningen politiske valg har for psykisk helse. Straks går hun inn i sin første kommunevalgkamp som AUF-leder.

Nyheter

Saker om klima og miljø har vært fraværende i Norsk psykologforenings øverste politiske organ de siste ti årene.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

FagbidragSe alle ›

Fra praksis

Pasienter og deres familier har mye å vinne på at vi inviterer familien inn i individorientert behandling.

+ For abonnenter
Fedres deltagelse i KAT-behandling av barn og unge med angstlidelser var høyere ved utredning og ved foreldretimer med psykoedukasjon enn ved barnas behandlingstimer
Vitenskapelig artikkel

Fedre deltar sjeldnere enn mødre i behandling av barn og unge med angst. Hvorfor? Vi fant at fedre deltok i større grad i utredning og timer med psykoedukasjon enn i behandlingstimer. Ingen av de øvrige faktorene vi undersøkte, var imidlertid signifikant relatert til fedrenes deltagelse.

Faglig innspill

Psykologer i spesialisthelsetjenesten står i fare for å ende opp som kvasipsykiatere som omfavner den medisinske modellen, eller som saksbehandlere som ikke driver behandling, men selekterer hvilke pasienter som skal få behandling eller ikke.

Fra praksis

Få kaller seg atferdsanalytiker i dag, men prinsipper fra atferdsanalysen er vel verdt å ta vare på.

+ For abonnenter
Klinikere må være klar over farene for både feildiagnostisering og feilbehandling
Evidensbasert praksis

Sammenhengene mellom ADHD og traumereaksjoner er både komplekse og gjensidige, og offentlige retningslinjer gir få konkrete anbefalinger. Enn så lenge er det derfor den enkelte klinikers kunnskap om tilstandene som sikrer god utredning og behandling.

Språkanalyse må erstatte empirisk forskning
Fagessay

Overvurderingen av det empiriske og undervurderingen av det selvfølgelige har ført oss inn i teoretiske og metodiske blindgater og til en praktisk lite anvendbar psykologi.

+ For abonnenter
Analyse

I Smedslund-debatten som løp i Psykologtidsskriftet fra april 2017 til august 2018 lå psykologiens kjerne i nøtteknekkeren.

+ For abonnenter
Tvang i psykisk helsevern

Det er oppsiktsvekkende at den samme populasjonen som ble antatt å ha behov for tvungen behandling bare måneder tidligere, nå har frivillig kontakt med behandlingstilbudet.

Oppsummert

Vi hever våre moralske standarder når vi skuer fremover: Gårsdagens synder tilgis lettere enn det vi kan komme til å gjøre i morgen

Fagessay

De mest helende øyeblikk i et terapiforløp oppstår ut av spontane, improvisatoriske samspill med pasienten, gjerne ut av samspill som utenfra sett kan fortone seg som det reneste tøv.

+ For abonnenter
Studien indikerer at TF-CBT kan være hjelpsomt for barn med symptomer på kompleks posttraumatisk stresslidelse
Vitenskapelig artikkel
Vi ønsket å undersøke hvorvidt norske traumeeksponerte barn med komplekse symptomer på traumer opplevde bedring med traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT).
Vitenskapelig artikkel

Internaliserte kjønnsrollenormer og myter om voldtekt kan være en særlig utfordring for menn som opplever overgrep i voksen alder. For mange står frykt for hva overgrepet sier om dem som mann, sentralt.

Fra praksis

«Med ondt skal ondt fordrives», heter det. Ved Oslo universitetssykehus bruker man blant annet dataspill som belønning hos dataspillavhengige og skolevegrende ungdommer.

+ For abonnenter
Fra praksis

Det er avgjørende at psykologer henter inn habiliteringsfaglig kunnskap i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemninger. Mangel på slik kunnskap kan lede til både alvorlige menneskerettighetsbrudd og tapte utviklingsmuligheter for pasientene.

+ For abonnenter

InntrykkSe alle ›

Filmessay

Filmen Phantom Thread fremstår umiddelbart som et kostymedrama, men i møte med psykoanalysen blir den til en beretning om narsissisme som et fengsel; der det å kunne elske, trenge og ta imot noe fra et annet menneske virker umulig.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Jeg vil gi boken fra Forandringsfabrikken en prominent plass både på kontoret og i bevisstheten.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

En grundig bok om traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) bør også kunne gi terapeuter uten erfaring med modellen selvtillit til å prøve den ut.

+ For abonnenter
Intervju

I Knut Hamsuns siste verk På gjengrodde stier finner Torkil Berge en kritikk av datidens diagnostikk og behandling som han lurer på om gjelder også i dag.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Jeg skulle ønske denne boka hadde vært tilgjengelig da jeg selv var fersk gruppeterapeut.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Forfatterne av denne boken var sentrale i arbeidet med å utarbeide helsepersonelloven. Med kommentarutgaven ønsker de å bidra til forståelsen av loven.

+ For abonnenter
Bokessay

For å møte andre som famler i det eksistensielle dypet, våger forfatteren å bevege seg i sine egne dunkle tjern.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Jeg tenkte at «Her hos oss har vi barneperspektiv». Men boka var en vekker for meg.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Sissel Gran skriver om alderdommen med romslighet, empati og varme.

+ For abonnenter
Klassikeren

Knut Hamsun: Mysterier, 1892

+ For abonnenter

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver