Du er her

3 ledige 100 % avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Akershus Øst

Helse Sør-Øst RHF

3 100 % avtalehjemler for spesialistpraksis i klinisk voksenpsykologi er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisene skal lokaliseres til Akershus øst.

Praksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Norsk psykologforening. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.

Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for”-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I sørge for ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.

Det skal i praksis kunne gis både langtids- og korttidsterapier.

Kompetanse innen migrasjonshelse og transkulturell psykiatri vil bli vektlagt.

Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.

Nærmere opplysninger: spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF, e-post kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no eller telefon 02411

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.  CV må legges inn i Webcruiter  og ikke kun som vedlegg.

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»

NB! Kopi  av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges.


Kontaktinformasjon: Kari Iren Austad Borge, spesialrådgiver - adm., tlf. 02411, e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no


Lenke til annonse

Søk på stillingene

 

Søknadsfrist
23. desember 2019