Minneord

Hanne Gulbrandsen 1957 – 2012

Vår gode kollega Hanne Gulbrandsen har gått ut av tiden.

Hanne ble født i Oslo og var en godt forankret østkantjente. Hun fortalte en gang at det å bli psykolog representerte en klassereise. Hanne ble cand.psychol. i 1987, med autorisasjon i 1988. Hun arbeidet sine første år som psykolog ved Sunnaas sykehus, hvor hun var i tiden 1988–1997. Deretter skiftet hun arbeidssted, til Senter for Yrkesrettet attføring (SYA ), der hun arbeidet i ca. 11 år. Hun ble spesialist i klinisk nevropsykologi i 2007. I 2009 begynte hun å jobbe ved Avdeling for voksenhabilitering på Ahus. Hanne hadde også erfaring fra PPT og fra barnehabilitering.

På Sunnaas begynte Hanne på en sengepost primært for personer med store skader og nevrologiske sykdommer, for deretter å arbeide med pasienter med hjerneslag. Hun hadde et bredt interessefelt, fra sorg- og krisebearbeiding til vurderinger av yrkesmessig attføring og innsiktsbearbeiding etter kognitive utfall. Hun fikk veiledning av Kjetil Sundet til spesialistutdanning. Senere tok Hanne selv ansvar som veileder for yngre psykologer, samtidig som hun bidro aktivt i psykologfellesskapet.

I arbeidet i nevroteamet ved SYA var Hanne sterkt opptatt av betydningen kognitive vansker har for fungering i studier og yrkesliv. Med sin lange erfaring tilførte hun kunnskap som hadde vesentlig betydning for å forstå personers arbeidsevne og for å vurdere hvilke tiltak og tilretteleggingsmuligheter som kunne hjelpe personen videre i livet. Hennes kunnskap om attførings-og rehabiliteringssystemet bidro til kontinuitet og riktige løsninger, både for den enkelte og for samarbeidspartnere. Dersom ordinært arbeid ikke viste seg å være mulig, hadde Hanne fokus på hvordan dagligliv og sosialt nettverk kunne bidra til livskvalitet og mestring. Hun var en veileder for yngre kollegaer, og med sin tydelighet, sin evne til å stille kritiske spørsmål, sitt engasjement og sin gode humor hadde hun stor betydning både faglig og sosialt.

Ved Avdeling for voksenhabilitering var Hanne en av de mest erfarne psykologene. Så sent som i juni i år var hun innom og bidro aktivt med sin kunnskap i det ukentlige fagmøtet for psykologer og leger.

For oss alle sto Hanne frem som en kunnskapsrik og handlekraftig psykolog, med et overordnet perspektiv på egen virksomhet. Hun ville ta tak i aspekter som kunne bedre menneskers liv, og ønsket å fylle sin rolle som en kompetent og kunnskapsrik psykolog som hadde noe å tilføre både det tverrfaglige teamet og pasienter hun møtte. Slik ble Hanne en rollemodell for psykologene hun samarbeidet med og en verdiformidler som har dannet bakgrunn for mange psykologers virksomhet. Hanne forente det å være en dyktig kliniker med et samfunnsmessig perspektiv på psykologrollen som eldre psykologer av i dag kan savne hos yngre kollegaer: Hun viste solidaritet med de som sto samfunnsmessig svakt, og ga dem redskaper for å håndtere sine livsutfordringer.

Overfor pasientene Hanne arbeidet med, var hennes praksis alltid preget av en genuin evne til å omsette nevropsykologiske resultater til praktisk handling. Men Hanne – med sitt faglige engasjement, sitt lune smil og sin inkluderende væremåte – ble også en venn av sine kollegaer. Hun holdt kontakt med vennegjengen fra Sunnaas- tiden, «psyklubben», selv om hun skiftet arbeidssted. Og det var disse som informerte oss alle om hennes bortgang.

Skjønt, mange av oss visste at hun var alvorlig syk. På kongressen International Neuropsychological Society, holdt i juni I Oslo, var de fleste norske nevropsykologer samlet. Vi er helt sikre på at Hanne snakket med hver eneste av oss. Hun gikk rett på sak. Vi ble berørt av hennes saklige og modige måte å omtale sin egen situasjon på, og er takknemlige for at vi fikk anledning til å treffe henne så kort tid før hun døde.

Vi lyser fred over Hannes minne, og for det hun har betydd som psykolog, kollega og medmenneske.

For tidligere og nåværende Sunnaaspsykologer, Anne-Kristine Schanke

For tidligere SYA-kollegaer, Bård Fossum, Ida Aasness

For kollegaer ved avdeling for Voksenhabilitering Ahus, Børre Hansen og Eva Davidsen

For psy-klubben, vennegjengen av tidligere Sunnaas-psykologer, Thale Kinne og Annette Holth Skogan

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 11, 2012, side 1140

Kommenter denne artikkelen