GODKJENTE SPESIALISTER

Klinisk voksenpsykologi

Petter Danielsen

Et pasientforløp i en dagavdeling.

Bård Bø Grønstøl

Bortenfor rusen ligger traumet. Om integrert forståelse av problemer til pasienter med personlighetsforstyrrelser, PTSD og samtidig rusavhengighet.

Dagrunn Haga

Mentaliseringsbasert teori og terapi. Om å finne seg selv i den andres sinn som forutsetning for utvikling og psykoterapeutisk endring.

Kristian Gunnar Hagen

Intervensjon på klientens spontant uttalte metaforer i samtaleterapi.

Anne Grete Haugen

Hvordan er forholdet mellom negative symptomer og kognitiv fungering?

Annette Lilletvedt

Botilbud til mennesker med alvorlige psykoselidelser: et tilbakeblikk på veien fra døgnpost til eget hjem.

Line Lysbakken

«Veien til et jeg» Forståelse og psykoterapeutisk behandling av personer med en schizofrenidiagnose.

Ann Margaret Oma

Generalisert angstlidelse og bekymring belyst gjennom et kasus.

Kari Stedje

Klinisk evidens fra behandlingssamarbeider med schizofrenidiagnostiserte.

Kari Elisabeth Svae

Er det mulig å differensiere mellom «primær psykose med samtidig rusmiddelproblem» og «rusutløst psykose»? - belyst ved det differensialdiagnostiske intervjuet PRISM.

Marianne Svendsrud Thoresen

«Kart og terreng». Om viktigheten av å skifte fokus når opprinnelig behandlingsplan ikke gir ønsket resultat.

Astrid Vatnedal

Psykoedukativ behandling i gruppe, eller psykoedukativ gruppebehandling for pasienter med bipolar affektiv lidelse? Noen kliniske erfaringer.

Marianne Voje

Bulimi, selvskading og dissosiasjon: hvordan kan disse fenomener forstås i forhold til hverandre?

Erik-Kristian Zahl-Pettersen

Erfaringer fra tidlig fase i en pågående studie knyttet til bruk av rusmidler og psykisk lidelse.

Roderick Jan Ørner

Making Sense of Reptition Phenomena in Dynamic Psychotherapy and Psychotraumatology.

Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Kari Bru

«Hvordan oppleves førstegangsinnleggelse ved psykiatrisk døgnenhet for ungdom?» - kvalitativt intervju med åtte pasienter om deres erfaringer.

Gun Iversen

Autisme i familieperspektiv: familieterapeutisk tilnærming til atferdsproblemer i ungdomsfase - kasusanalyse.

Ida Fabritius Thorsrud

Evaluering av utvelgelsesverktøy for deltakelse i en Webster-Stratton-foreldreveiledningsgruppe. Har BUP valgt ut rett behandlingstilbud til foreldrene?

Liv Toril Øverby

Om avslutning av barneterapier. Teori og kliniske erfaringer - noen refleksjoner.

Merete Fjeld Aase

Om avslutning av barneterapier. Teori og kliniske erfaringer - noen refleksjoner.

Klinisk familiepsykologi

Ole-Petter Bjørkquist

Ulike terapeutiske posisjoner i systemisk familieterapi belyst i møtet med en barnefamilie.

Klinisk psykologi med intensiv psykoterapi

Aina Olsvold

«Et dikt som ikke var diktet ennå». Psykoterapi med barn med kontakt- og utviklingsforstyrrelser.

Klinisk psykologi med psykoterapi

Kirsten Tobiassen

Rammebrudd og utagering i gruppen, i forhold til kvinner utsatt for seksuelle overgrep.

Samfunnspsykologi

Brita Angel-Jarman

Hvordan få til mest mulig for flest mulig? - en samfunnspsykologisk modell for kommunale psykologtjenester.

Ellinor Elnadotter

«Vilse i pannkakan» förslag till projekt- och beredskapsplan för unga vuxna vid DPSens poliklinikker.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen