Du er her

100 % driftsavtale for psykologspesialist - Helgeland

Avtalespesialister, Helse Nord, Helse Nord RHF

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge. Vår visjon er «sammen om helse i nord», hvor du som avtalespesialist er en viktig del av laget som gir vår befolkning helsetjenester. I Helse Nord betyr hver og en mye for pasientene våre, og du vil oppleve å komme tett på, at ditt arbeid blir verdsatt og har stor betydning. Vi utvikler helsetjenesten basert på verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Helse Nord RHF har ca. 80 avtalespesialister med driftsavtale i regionen. Avtalespesialisten skal bidra til faglig utvikling av tjenesten og et godt samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen. Spesialistene skal administrere og rapportere sin praksis i tråd med krav som er hjemlet i forskrift og i rammeavtale.

Helse Nord RHF søker spesialist innen klinisk voksenpsykologi eller psykologspesialist med tilsvarende erfaring og kompetanse. Psykologen må ha interesse for tverrfaglig samarbeid hvor målet er å bistå pasienter til å komme tilbake i arbeid og forhindre unødig langvarige sykefravær.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge-for» ansvaret til Helse Nord RHF. Det innebærer at avtalespesialisten skal praktisere utredning, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. Avtalespesialisten skal også bidra til å redusere ventelister ved tilhørende helseforetak.

Målgruppen er pasienter med psykiske lidelser. Psykologen skal utføre oppgaver som defineres som spesialisthelsetjeneste.

Driftsavtalen opprettes som ledd i omstilling av «Raskere tilbake» -ordningen. Det åpnes for at deler av praksis brukes til pasienter med moderate psykiske lidelser med fokus på å forebygge frafall fra utdanning/arbeid, forebygge sykemelding og tilbakeføring til arbeidsliv.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og norsk psykologforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Vi forutsetter praksisen etableres slik at den har god tilgjengelighet til befolkningen på Helgeland.

Praksis kan etableres så snart som mulig etter tildeling.


Arbeidsoppgaver 

 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder utredning, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten
 • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og relevant helseforetak/DPS blant annet i forhold til prioritering av pasienter for å sikre god koordinering og raskest mulig oppfølging
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi eller annen klinisk spesialitet med utstrakt erfaring med behandling av voksne
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter


Personlige egenskaper 

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt


Vi tilbyr 

 • Driftstilskuddet for en 100 % avtale tilsvarer for tiden kr 552.300,- (tilknyttet helsenett) per år. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Norsk psykologforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig

 

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.


Kontaktinformasjon: Frode Eilertsen, seksjonsleder, tlf. +47 913 33 630, e-post frode.eilertsen@helse-nord.no og Mona E. Paulsen Foss, rådgiver, tlf. +47 989 01 075, e-post Mona.Elisabeth.Paulsen.Foss@helse-nord.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. oktober 2021