Du er her

100 % avtalehjemmel i klinisk psykologi - Ålesund

Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal. Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT  (HEMIT) og Driftssenteret for logistikk og økonomi en del av Helse Midt-Norge RHF. Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Den samlede virksomheten omfatter ca. 22 100 medarbeidere og et årlig omsetning på ca. 23 milliarder kroner.

Helse Midt-Norge RHF er lokalisert på Stjørdal. Se ytterligere informasjon på www.helse-midt.no

Da en av våre avtalespesialister slutter, er det ledig 100 % avtalehjemmel som psykologspesialist i Ålesund.

Vi søker etter en avtalespesialist som skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Midt-Norge  RHF. Avtalespesialist skal imøtekomme regionale og nasjonale mål, samt lovverk knyttet til det å være selvstendig næringsdrivende. 

Avtalespesialisten skal inngå samarbeidsavtale med Helse Møre og Romsdal HF, og  skal kun motta rettighetsvurderte henvisninger fra DPS. Avtalespesialisten skal bidra til høy kvalitet i pasientforløp og vektlegge forløp som sikrer kort ventetid.

Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom innføringen av et felles regionalt journalsystem (Helseplattformen), og at det arbeides for at avtalespesialistene skal ha egen lisens i Helseplattformen.

Avtalespesialisten skal drifte praksis i samsvar med til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Norsk psykologforening. 

Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Midt-Norge RHF ønsker at de som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg  med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.

Søker må være psykologspesialist, fortrinnsvis innen voksenpsykologi, og ha bred poliklinisk erfaring.

Søker må beherske norsk, både muntlig og skriftlig.

Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste. 

Søkere vurderes ut fra kvalifikasjoner og personlige egenskaper beskrevet i søknad, samt CV og intervju.

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.  Søknadstekst og CV skal legges inn i Webcruiter, og ikke som vedlegg.

HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR».  Kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges ved søknaden. 


Kontaktinformasjon: Karin Bostad, rådgiver, tlf. 412 14 382 og Arnt Egil Hasfjord, rådgiver, tlf. 413 22 145.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. mai 2022