Du er her

To 100 % avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst RHF - lokalisert til Viken, Hønefoss

To 100 % avtalehjemler for spesialistpraksis i klinisk voksenpsykologi er ledig for snarlig tiltredelse.
Praksisen skal lokaliseres til Viken, Hønefoss.

Praksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Norsk psykologforening. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.

Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge- for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1.

Avtalespesialisten skal bidra til gode pasientforløp, med vekt på terapier som sikrer kort ventetid.

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter. Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Bred poliklinisk erfaring og kompetanse innen migrasjonshelse og interkulturell psykologi vil bli vektlagt. Det er ønskelig med erfaring innen angst, depresjon og langvarige psykoselidelser.

Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.


Nærmere opplysninger: spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge eller HR-sjef Tommy Liberg, e-post: avtalespesialist@helse-sorost.no eller telefon 62 58 55 00.


Søknad sendes elektronisk via Webcruiter. 

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»

Kopi av av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges. 


Kontaktinformasjon: Kari Iren Austad Borge, spesialrådgiver - adm, tlf. 62 58 55 00, e-post avtalespesialist@helse-sorost.no og Tommy Liberg, HR-sjef, tlf. 62 58 55 00, e-post avtalespesialist@helse-sorost.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. oktober 2021