Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Aktuelt

PDF-versjon av artikkel Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 11, 2017, side 1059-1063

Går gjennom egen virksomhet på nytt

Lovbruddene ved internklinikken på Psykologisk institutt i Oslo gjør at andre universitetsklinikker tar en gjennomgang av egne rutiner.

2017-11-07-b.jpg

ORGANISERING Interne psykologklinikker ved de ulike universitetetene organiserer seg ulikt. I Bergen skal institutt for klinisk psykologi flytte til denne helseklyngen som er under oppføring. Her vil instituttet samarbeide tett med kommunale lavterskeltilbud. Illustrasjon: Studio Gohde/B+B Arkitekter

Tromsø:

Meldte selv avvik til fylkeslegen

Våren 2016 avdekket internklinikken ved Psykologisk institutt i Tromsø avvik fra journalforskriftene og meldte det inn selv.

Meldte selv avvik til fylkeslegen

Våren 2016 avdekket internklinikken ved Psykologisk institutt i Tromsø avvik fra journalforskriftene og meldte det inn selv.

2017-11-08-b.jpg

INGUNN SKRE, instituttleder ved Psykologisk institutt, Universitetet i Tromsø. Foto: Anne Hartviksen, UiT

VED PSYKOLOGISK INSTITUTT i Tromsø mener klinikkleder Ingunn Skre at de har kontroll på egne rutiner, og at lovverket blir fulgt.

– Vi har nylig hatt en full gjennomgang av virksomheten etter at vi selv oppdaget et avvik noen år tilbake i tid knyttet til journalføring. Vi har hatt et elektronisk journalsystem gjennom Psykbase siden 2009, men systemet ble i dette enkeltstående tilfellet ikke brukt slik det skulle. Avviket var så omfattende at vi valgte å melde det inn til Fylkeslegen. Det var i den sammenheng vi ble bedt om å svare på spørsmål om klinikken, hvordan vi jobber, hvilke systemer vi har, og hvordan vi forholder oss til lovverket, sier Skre. Fylkeslegen konkluderte med at det «ikke var grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging av virksomheten», som det heter i brevet.

– Det som har skjedd i Oslo, har dermed ikke fått noen umiddelbare konsekvenser hos dere nå?

– For å si det slik: Jeg har drevet en omfattende informasjonsvirksomhet om klinikkdriften til universitetsledelsen og innad til studenter og ansatte, i etterkant av det som har blitt avdekket i Kluge-rapporten. Vi har også gått gjennom Kluge-rapporten og funnet et avvik hos oss: Vi har ikke vært gode nok til å opplyse pasienter om klagerettigheter. Det lager vi nå bedre rutiner for.

– Hva tenker du om det som har blitt avdekket i Oslo?

– Det er bekymringsfullt for både instituttet, klinikken, studentene og pasientene at situasjonen blir såpass dramatisk. Samtidig er det nå dialog mellom universitetsledelsen og instituttet der det jobbes med å lukke avvikene som er funnet, og det er positivt. Internklinikken i Tromsø startet opp så sent som i 2004, og vi har hatt en fordel av at vi ble etablert når det var et temmelig tydelig helserettslig lovverk rundt oss. Da kunne vi med en gang rigge klinikken opp mot lovverket, noe det ble brukt mye tid på. Det eksisterte knapt noe lovverk da klinikken i Oslo ble etablert for 42 år siden, sier Skre.

– Vi har hatt en fordel av at vi ble etablert når det var et temmelig tydelig helserettslig lovverk rundt oss.

Ingunn Skre, instituttleder ved UiT

Klinikkdriften i Tromsø er organisert annerledes enn i Oslo. Fjerdeårs praksis kan enten foregå internt på campus eller eksternt, der studentene får prøvd seg enten i førstelinjen eller i andrelinjen. Som i Bergen og Trondheim mener Skre at den interne klinikken ved instituttet ikke er underlagt lov om spesialisthelsetjenester.

– I den interne klinikken får vi inn pasienter med lettere psykiske plager, henvist fra fastleger. Dette er tjenester som ikke er regulert i lov om spesialisthelsetjenester, men vi jobber som om vi er omfattet av dette lovverket. Vi retter oss etter helsepersonelloven og pasientrettighetsloven i all vår virksomhet. Dette for at studentene skal bli trenet for den virkeligheten de en dag skal jobbe i, sier Skre og fortsetter:

– De eksterne plassene er knyttet til helsestasjoner og noe vi kaller Psykhjelpen. Disse er førstelinjetilbud for foreldre og barn samt ungdom som ønsker rådgivning eller psykisk helsehjelp. De tar gjerne direkte kontakt med psykologen. Vi har også eksterne plasser i spesialisthelsetjenesten. Det betyr at våre fjerdeårsstudenter kan ha sin første omfattende kliniske praksis i internklinikk, i primærhelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

– Helselovverket er omfattende, noe Kluges rapport viser. Er det en fare for at de psykologiske instituttene blir ensomme enklaver uten nok fokus på denne delen av opplæringen?

– Jeg tror det er svært viktig at instituttene har ansatte og kontaktpunkter som jobber i psykisk helsevern, også på ledernivå, og som hele tiden er oppdatert på endringer som skjer der ute. Vi er opptatt av dette hos oss og har ansatte med bakgrunn i spesialisthelsetjenesten, avslutter Skre.

Bergen:

Vil være føre var

For et år siden ble det avdekket mangler knyttet til datasikkerhet ved internklinikken i Bergen. Nå går de gjennom egne rutiner på nytt etter Kluge-rapporten.

Vil være føre var

For et år siden ble det avdekket mangler knyttet til datasikkerhet ved internklinikken i Bergen. Nå går de gjennom egne rutiner på nytt etter Kluge-rapporten.

2017-11-09-b.jpg

BENTE WOLD, Dekan ved Psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

DEKAN VED PSYKOLOGISK fakultet ved Universitetet i Bergen Bente Wold bekrefter at den juridiske gjennomgangen advokatfirmaet Kluge har gjort, og avvikene som har blitt avdekket ved instituttet i Oslo, har betydning også for dem.

– Vi var spente på hva som ville komme fram i Oslo, men jeg synes likevel det er pussig at klinikken ble stengt på dagen, særlig etter å ha lest rapporten fra Kluge. De anbefaler å gjenåpne, selv om en rekke forhold må utbedres, sier Wold.

– Hvordan påvirker det som skjer i Oslo, deres egen klinikk?

– Vår internklinikk er lagt opp svært annerledes enn den på Blindern, og mye som har vært påtalt der, er ikke relevant for oss. Når det er sagt, har denne saken fått oss til å gjennomgå egne rutiner på nytt, som en type føre var-reaksjon, for å sjekke at det vi gjør, er i overensstemmelse med gjeldende lov- og regelverk. Vi hadde en intern granskning for et år siden der det ble påpekt mangler knyttet til datasikkerhet, som vi har jobbet med å utbedre, sier Wold.

I Oslo er det mye diskusjon knyttet til om internklinikken skal underordnes lov om spesialisthelsetjeneste. I Bergen er ikke dette et tema, ifølge Wold:

– Til vår klinikk kommer pasienter med lettere psykiske plager, rekruttert via fastleger eller ved at pasienter selv tar kontakt. Det er et gratistilbud i opplæringsøyemed der vi gir behandling under veiledning, men helsepersonelloven gjelder selvsagt for oss som for andre helsevirksomheter. Når studentene har ekstern praksis, som skjer en god stund etter internpraksisen, får de prøvd seg i spesialisthelsetjenesten og under lovverket som gjelder der, forklarer hun.

Flytting

Flytting av internklinikken er, i likhet med i Oslo, også et tema i Bergen. Senhøsten 2019 skal Institutt for klinisk psykologi etter planen flytte til et nybygg – en såkalt helseklynge – som skal lokaliseres i nærheten av Haukeland sykehus. Deler av legestudiet skal også flytte dit.

– Dette nybygget vil gi oss svært gode muligheter til å drive behandling, forskning og undervisning under samme tak, sier Wold.

Men også i Bergen har den kommende flyttingen vakt bekymring, blant annet fra daværende instituttleder ved klinisk psykologi Per Einar Binder:

– Jeg synes det er leit. Jeg opplever at fakultetsledelsen ikke forholder seg til kritikken vi har kommet med av prosessen rundt flyttingen, sa Binder til studentavisen «På Høyden» i vår. Motstanden mot flyttingen skal blant annet handle om at man kan få dårligere kontakt med resten av det psykologiske fagmiljøet i Bergen, og bekymring knyttet til mindre plass.

– Vi hadde en intern granskning for et år siden det det ble påpekt mangler knyttet til datasikkerhet

Bente Wold, dekan ved UiB

– Det er ingen tvil om at det har vært utfordringer knyttet til denne prosessen, ikke minst hvem som skal delta i den og på hvilken måte. Prosessen har nok vært for toppstyrt, med for lite medvirkning fra vitenskapelig ansatte. Jeg er opptatt av stor grad av åpenhet og medbestemmelse her, sier Wold, som ble ansatt som ny dekan ved fakultetet i august i år.

– Etter det Psykologtidsskriftet forstår, dreier bekymringen om flyttingen i Bergen seg også om verdivalg: at universitetsledelsen ønsker mer fokus på forskning og mindre på opplæring i klinisk behandling.

– Det er ikke min forståelse av dette, tvert om er ambisjonene med helseklyngen både å få til bedre sammenheng mellom undervisning, forskning, og praksis internt ved de berørte instituttene hos oss og å få til økt samarbeid med kommunale helsetjenester og andre forsknings- og undervisningsmiljøer. Fokus vil være på folkehelse, primærhelsetjeneste og forebygging, og Bergen kommune er sterkt inne og vil ha flere av sine avdelinger her. Poenget er å få til et godt samarbeid mellom vår klinikk og de kommunale tjenestene, i tillegg til at forskning, klinisk praksis og undervisning bedre kan trekke veksler på hverandre. Det er viktig å si at den kliniske opplæringen fortsatt ikke vil være underlagt lov om spesialisthelsetjeneste. Det er helsetjenester innenfor lavterskel/forebygging, utenom spesialistområdet, som internklinikken skal forholde seg til.

Trondheim:

Små justeringer

Den psykologiske internklinikken ved NTNU mener å ha det meste på stell.

Små justeringer

Den psykologiske internklinikken ved NTNU mener å ha det meste på stell.

2017-11-10-b.jpg

MARIT REITAN, dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU i Trondheim Foto Elin Iversen/NTNU

MARIT REITAN, dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU i Trondheim, skriver i en e-post til Psykologtidsskriftet at de har gjennomgått Kluges rapport, og at de vil gjøre noen mindre endringer:

– Vi vurderer at vår virksomhet i er i henhold til kravene i lovverket med unntak av et komplett skriftliggjort styringssystem og skjema for melding av klage som vi skal ha på plass i løpet av 14 dager, skriver Reitan.

– Hvem er formelt sett øverste ansvarlig for helsehjelpen som gis ved internklinikken deres?

– Rektor har det øverste ansvaret for all virksomhet ved NTNU, inkludert ansvar for helsehjelpen som gis ved internklinikken. Ansvaret for den faglige aktiviteten er delegert til fakultetene, ved dekanene, innenfor fakultetenes fagområder.

– Er lov om spesialisthelsetjenester relevant hos dere?

– Etter vår oppfatning av gjeldende rett er den ikke det. Vi registrerer at ulike juridiske fagmiljøer legger ulike fortolkninger til grunn når det gjelder relevansen av dette lovverket for ulike virksomheter, og vi avventer at myndighetene oppklarer eventuelle uklarheter knyttet til dette.

– Kan ansatte ved instituttet drive privatpraksis i universitetets lokaler?

– Ved NTNU drives det overhodet ikke privatpraksis i universitetets klinikker, skriver Reitan.

Til toppen av artikkelen