Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Bokessay

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 5, 2017, side 490-494

De utilregnelige

Reidar Schei Jessen

psykolog, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Østfold

Steinar Træet

jusstudent, Universitetet i Oslo

Lovgiver er nødt til å ta stilling til hvem de utilregnelige er. To nye bøker om rettspsykiatri kaster nytt lys over fenomenet og kan bringe debatten videre.

I Norge, og i de fleste andre land, er det allment akseptert at handlinger som vanligvis blir møtt med straffereaksjoner, ikke bør anses som straffbare på grunn av visse egenskaper ved gjerningspersonen. Så lenge det har eksistert nedskreven rett, har loven til en viss grad anerkjent dette. I norsk rett kommer dette i dag til uttrykk i straffeloven § 20, som bestemmer at gjerningspersonen må være «tilregnelig på handlingstidspunktet» for å kunne straffes. Til tross for den brede enigheten om dette generelle utgangspunktet har den nærmere utformingen og praktiseringen av tilregnelighetsvilkårene hele tiden vært gjenstand for debatt. Særlig i forbindelse med store og medieprofilerte rettssaker blusser interessen for utilregnelighetsspørsmål opp, både som en diskusjon om den aktuelle gjerningspersonen var tilregnelig, og som en kritikk av hvordan dagens system fungerer. Uenigheten om hvordan straffeloven best kan formuleres for å fange «utilregnelighetens vesen», har særlig dreid seg om hvorvidt norsk rett bør fortsette å operere med et medisinsk prinsipp, eller om et blandet prinsipp er å foretrekke. Det medisinske prinsipp innebærer at retten kun trenger å ta stilling til om tiltalte hadde den relevante medisinske tilstanden i gjerningsøyeblikket. Et blandet prinsipp krever i tillegg at tilstanden hadde en innvirkning på det aktuelle lovbruddet, det vil si at tilstanden enten hindret gjerningspersonen i å forstå handlingens innhold eller hindret hans/hennes evne til å kontrollere egne impulser (Boucht, 2014).

Resten av artikkelen er sperret til 01-11-2017. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen