Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Formålsparagraf

Tidsskrift for Norsk Psykologforening (heretter Tidsskriftet) er heleid av Norsk Psykologforening (heretter Psykologforeningen), men er et redaksjonelt uavhengig organ som styres etter Fagpressens redaktørplakat, pressens Tekstreklameplakat og Vær Varsom plakat, samt Lov om redaksjonell fridom i media (se ellers Etiske retningslinjer).

Tidsskriftets mandat:

Tidsskriftet skal formidle kunnskap, debatter og informasjon av relevans for psykologers praksis og psykologifagets utvikling. Dette gjøres både gjennom internettportalen psykologtidsskriftet.no og den månedlige papirutgaven.

Bladets målgruppe:

Bladet distribueres til alle medlemmer av Norsk Psykologforening, men henvender seg også til alle som søker kunnskaper om psykologi, inkludert brukergrupper, politikere og journalister/ media.

Utgivers redaksjonelle mål:

Tidsskriftets innhold skal reflektere Psykologforeningens til en hver tid gjeldende formålsparagraf. Dette skjer gjennom blant annet vitenskapelige artikler, reportasjer, fagformidling, debatt og kommentarstoff.

Utgivers kommersielle mål:

Tidsskriftet skal drives etter ordinære og sunne forretningsmessige prinsipper. Driften finansieres primært gjennom annonseinntekter, men også inntekter fra abonnenter som ikke er medlem av Psykologforeningen, samt overføringer fra eier.

Sjefredaktørens stilling:

Sjefredaktøren står fritt til, innenfor utgivers mandat, å formidle redaksjonelt stoff i henhold til sin egen overbevisning. Sjefredaktøren står personlig ansvarlig for alt innhold i bladet. Bladet er redigert i henhold til fagpressens redaktørplakat og utgivers grunnsyn.


Sjefredaktørens rolle

Sjefredaktøren skal sørge for at Tidsskriftet blir utformet og redigert etter Tidsskriftets formålsparagraf (se eget skriv for formålsparagraf). Se også etiske retningslinjer for en presisering av redaktøransvaret.

Overordnet

Sjefredaktørens nærmeste overordnede er den til enhver sittende generalsekretær i Norsk Psykologforening.

Arbeidsomfang

Sjefredaktøren skal levere stoff i henhold til vedtatt utgivelsesplan.

Budsjett

Sjefredaktøren plikter å arbeide etter vedtatte budsjetter og er fullt ut ansvarlig for sitt eget redaksjonelle budsjett. Avvik må avklares med nærmeste overordnet. Ved et negativt avvik på bladets inntekter i forhold til budsjett, har utgiver eller den som utgiver utpeker, rett til – i samarbeid med sjefredaktøren – å iverksette nødvendige økonomiske tiltak for hele Tidsskriftet.

Fagpressens redaktørplakat

Fagpressens redaktørplakat legges til grunn for sjefredaktørens arbeid. Sjefredaktørens arbeid reguleres også av pressens Tekstreklameplakat og Vær Varsom-plakat, samt Lov om redaksjonell fridom i media.

Underordnede

Redaksjonelt ansatte rapporterer til redaktør i henhold til oppsatt organisasjonsplan. Bedriftens totale personalpolitikk ivaretas av generalsekretæren, mens de enkelte ansettelsesavtalene innenfor redaksjonen administreres av sjefredaktøren.

Hvem representerer bladet utad?

I alle redaksjonelle sammenhenger representerer sjefredaktøren Tidsskriftet. Dette vil si i alle fora hvor sjefredaktøren utøver sin skrivende redaktørgjerning. Dette inkluderer også lederansvar overfor egne redaksjonelle medarbeidere. I alle andre fora, herunder ansvaret overfor offentlige myndigheter og eksterne leverandører og samarbeidspartnere, vil utgiver – eller den utgiver delegerer ansvaret til – i samråd med sjefredaktør representere Tidsskriftet.

Konfliktløsning

Dersom det oppstår uløselige konflikter mellom sjefredaktøren og generalsekretæren med bakgrunn i redaksjonelle forhold, har sjefredaktøren rett til og generalsekretæren plikt til i samarbeid å bringe saken inn for sentralstyret. Forutsetningen er at saken i forkant er forsøkt løst partene imellom.

Utgivers rolle

Utgiveren av Tidsskrift for Norsk Psykologforening er Norsk Psykologforening ved den til enhver tid sittende generalsekretær.

Det er utgiver som definerer publikasjonens grunnsyn og er ansvarlig for publikasjonens formålsparagraf (se eget skriv).

 • Utgiver er ansvarlig for å ansette og eventuelt avsette sjefredaktøren.
 • Utgiver – eller den eller de som representerer utgiver – skal til enhver tid ha kjennskap til og kunnskap om fagpressens redaktørplakat, bladets formålsparagraf og pressens etiske normer og regler.
 • Utgiver bestemmer publikasjonens økonomiske rammer, mens publikasjonens innhold i henhold til fagpressens redaktørplakat fullt og helt er sjefredaktørens ansvar.
 • Utgiver skal påse at Tidsskriftet til enhver tid har en sjefredaktør som er i stand til å oppfylle formålsparagrafen for bladet.
 • Utgiver skal organisere virksomheten og etablere nødvendige styringssystemer for at bladet skal kunne drives økonomisk forsvarlig.
 • Utgiver må utøve sitt ansvar som utgiver seriøst og profesjonelt.

ETISKE RETNINGSLINJER:

VÆR VARSOM-PLAKATEN:

Tidsskriftets redaksjonelle medarbeidere skal i sitt arbeid følge de presseetiske retningslinjer som trekkes opp i Vær Varsom-plakaten:

 • De skal la alle parter få mulighet til å komme til orde i kontroversielle saker
 • De skal ikke engasjere seg i reklame eller markedsføring av noen art
 • De skal ikke dekke saksfelter der de selv eller deres nærmeste familie har eierinteresser eller private interesser, sentrale verv eller annen tilknytning
 • De skal ikke selv kunne trekke private fordeler av publiserte eller upubliserte opplysninger
 • De skal ikke motta gaver eller ytelser i forbindelse med sitt arbeid, med mindre de er av symbolsk karakter
 • De skal ikke delta på reiser eller arrangementer betalt av andre uten etter avtale med redaksjonsledelsen
 • De skal ikke påta seg journalistisk arbeid for andre oppdragsgivere uten at det er avtalt med redaksjonsledelsen
 • De skal kunne skille mellom redaksjonelle sjangere og unngå egne kommentarer i journalistiske reportasjer.
 • De skal kunne nekte å utføre oppdrag som strider mot egen overbevisning eller faglige integritet
 • De har rett til å bli forespurt før eventuelle dementier eller rettelser
 • De har rett til å bli gjort kjent med eventuelle omfattende endringer/rettinger i manuskript før det blir publisert
 • De har rett til egen signatur på egne artikler/bilder som blir publisert, eller å nekte slik signatur, jfr Åndsverkloven og Lov om Fotografi
 • De skal forespørres før eventuelt videresalg av egne artikler og bilder

PERSONVERN:

Tidsskriftet skal alltid veie hensynet til informasjonsplikten og offentlighetens krav til innsyn opp mot hensynet til personvern og privatlivets fred. Derfor skal Tidsskriftet alltid være varsom med å publisere bilder, navn eller andre opplysninger som kan identifisere ofre for trakassering, ulykker og andre dramatiske hendelser, barn, umyndige og andre som ikke kan øyne konsekvensene av å framtre offentlig.

TEKSTREKLAME:

Tidsskriftet skal følge Norsk Presseforbunds tekstreklameregler. Der betyr at tekstreklame ikke skal publiseres. Sponsing av journalistisk arbeid skal ikke forekomme. Annonser og redaksjonell tekst skal holdes klart atskilt. Tekstlignende annonser skal utstyres slik at de ikke kan forveksles med redaksjonell tekst.

BILDEBRUK:

Tidsskriftet skal som hovedregel ikke bruke manipulerte bilder. Dersom manipulering forekommer, skal de alltid merkes. Det skal skilles klart mellom nyhets- og illustrasjonsfoto. Arkivfoto skal merkes.

KILDEVERN - KILDEKRITIKK:

Kildenes motiver skal vurderes kritisk. Alle tips skal sjekkes grundig. Anonyme kilder skal bare brukes unntaksvis. Det skal som hovedregel brukes mer enn én kilde i hver sak.

Tidsskriftets kilder skal gjengis korrekt. Derfor har kildene rett til å få vite hvordan de blir gjengitt og i hvilken sammenheng.

Kildene har rett til å bli beskyttet dersom de er lovet anonymitet, å bli beskyttet mot seg selv når det er åpenbart at de ikke ser konsekvensene av sine uttalelser, å være trygge på at upublisert materiale ikke utleveres til noen utenfor redaksjonen, å bli navngitt når kilden er en annen publikasjon.

REDAKTØRANSVARET:

Tidsskriftets ansvarlige redaktør plikter å følge retningslinjene trukket opp i Fagpressens redaktørplakat. Det innebærer at sjefredaktøren alltid skal ha pressens ideelle mål for øye. sjefredaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet.

Gjennom Tidsskriftet skal sjefredaktøren fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling. sjefredaktøren skal etterstrebe en journalistikk som gjør det klart for leseren hva som er reportasje og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er bladets egne meninger og vurderinger.

Tidsskriftets sjefredaktør forutsettes å dele publikasjonens grunnsyn og formålsparagraf. Men innenfor denne rammen skal sjefredaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme publikasjonens meninger, selv om disse i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren.  

Kommer sjefredaktøren i en uløselig konflikt med Tidsskriftets grunnsyn, plikter sjefredaktøren å trekke seg tilbake fra sin stilling. Sjefredaktøren må aldri la seg påvirke til å hevde meninger som ikke er i samsvar med egen overbevisning.  

Ansvarlig redaktør har det personlige og fulle ansvar for Tidsskriftets innhold. Sjefredaktøren leder og har ansvar for medarbeidernes virksomhet, og er bindeledd mellom utgiveren og de redaksjonelle medarbeidere. Sjefredaktøren kan delegere myndighet til sine medarbeidere i samsvar med sine fullmakter.