Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

 

Skriv for oss!

Tidsskrift for Norsk psykologforening er et generelt psykologisk tidsskrift som kommer 12 ganger i året. Her finner du blant annet vitenskapelige artikler, essay, reportasjer, intervju, kulturstoff, kronikker og debattinnlegg.

Siden 1964 har Psykologtidsskriftet vært en viktig aktør i norsk psykologi. Psykologtidsskriftet er det klart største tidsskriftet innenfor psykologi og psykisk helse, med et opplag på mer enn 10.000 hver måned. Vi leses av tilnærmet alle norske psykologer, i tillegg til at vi når en rekke andre lesere, som politikere, helse- og sosialarbeidere, redaksjoner og utdanningssteder. Psykologtidsskriftet publiserer og kommuniserer også innholdet sitt i sosiale medier, samt at alt stoff er tilgjengelig på nettsidene våre. 

Psykologer og andre er velkomne til å spre ny kunnskap og lufte meninger i tidsskriftet. Vi ønsker klar tale, det vil si originale tekster med tydelige og velbegrunnede poenger.

Her finner du en kort beskrivelse av tidsskriftets sjangre og spalter. Når du velger sjanger, er det viktig at du tenker over hvilken form som passer best til budskapet ditt. Sett deg også nøye inn i sjangerkravene vi stiller, som krav til tekstlengde, metodekrav og bruk av pasientmateriale.

 

VÅRE HOVEDSJANGRE

Vitenskapelig artikkel

Vitenskapelige artikler som publiseres hos oss har gjennomgått en grundig redaksjonell prosess med fagfellevurderinger. Psykologtidsskriftet er et godkjent nivå 1-tidsskrift og vitenskapelige artikler gir publikasjonspoeng. Tidsskrift for Norsk psykologforening er indeksert i PsychInfo.

Maksimal lengde: 28 000 tegn inkludert mellomrom, referanser og tabeller.


Retningslinjer for vitenskapelige artikler finner du her.

 

Evidensbasert praksis

Denne typen fagartikkel gir et oppdatert overblikk over et forskningsområde eller et praksisfelt, og viser hvordan psykologisk teori og forskning kan eller bør integreres innenfor rammene av en norsk psykologhverdag. En artikkel i denne sjangeren kan for eksempel vise frem en reflektert og systematisk arbeidsmetode innenfor et felt (heuristisk siktemål), eller gi leseren en oversikt over relevant og aktuell forskning på et område og drøfte implikasjoner for praksis (oppdatering og refleksjon som siktemål). Vi krever ikke at forfatteren bruker en spesifikk metode for å belyse problemstillingen, men vanlige vitenskapelige krav til stringens, presisjon og kildebruk vektlegges i vurderingen av artikkelens kvalitet. Her kan du lese om hva redaksjonen og fagfellene ser etter når de vurderer denne typen bidrag. Artiklene blir fagfellevurdert og er poenggivende ved akademiske institusjoner. 

Maksimal lengde: 28 000 tegn inkludert mellomrom og referanser.

 

Fagessay

I fagessayet drøfter skribenter relevante temaer innenfor fagpsykologien, gjerne med en sterkere fortellerstemme sammenlignet med den vitenskapelige artikkelen. Fagessay gjennomgår som regel ikke fagfellevurdering.

Maksimal lengde: 20 000 tegn inkludert mellomrom og referanser.

 

Fra praksis

Fra praksis-bidrag har mange av essayets kvaliteter, men tar utgangspunkt i psykologers praktiske hverdag. Tekster fra praksis handler om erfaringer fra psykologers arbeid i mange forskjellige sammenhenger, og kan ta utgangspunkt i terapeutiske vignetter, være refleksjoner om spesifikke pasientgrupper, drøfting av etiske dilemmaer eller handle om organiseringen av psykologhverdagen. Et godt fra praksis-bidrag løfter frem nye perspektiver på praksis og viser frem kompleksiteten i arbeidet på en balansert måte. Bidraget bør gå inn i den faglige dialogen om hva som er god psykologisk praksis. 

Når du bruker kliniske vignetter, må du hente inn informert samtykke fra den eller de som omtales. Sørg også for at alt pasientmateriale er tilstrekkelig anonymisert.  

Maksimal lengde: 20 000 tegn inkludert mellomrom og referanser. 

Manuskripter i de ovennevnte sjangrene sendes til sjefredaktør Bjørnar Olsen: bjornar@psykologtidsskriftet.no

 

Oppsummert - kort om psykologisk forskning

Gjennom Oppsummert ønsker vi å gi leserne en snarvei til forskningsfronten. I spalten vil vi at forskeren(e) gir en oppsummering av et forskningsprosjekt. Spalten fungerer som en vitenskapelig artikkel i kortform, men uten de samme kravene til referansebruk. Skribenter bør ha en tydelig fortellerstemme og bruke et aktivt språk, og særlig formidle hvorfor prosjektet er viktig og hva implikasjonene av funnene kan være. Bidrag til denne spalten fagfellevurderes ikke.

Lengde: 7000 til 9000 tegn inkludert mellomrom og referanser. 

 

Fri assosiasjon - historier fra praksis

Denne spalten er en kort variant av fra praksis-sjangeren, men er mer leken og personlig. Skribenter i denne spalten tar ofte utgangspunkt i en historie fra terapirommet eller annen psykologisk praksis, og kommer med personlige betraktninger om fag, psykologrollen, terapisituasjonen, med mer. 

Når du bruker kliniske vignetter, forutsetter vi at kasus er tilstrekkelig anonymisert og/eller at det er innhentet informert samtykke med den eller de det gjelder. 

Lengde: 5000 tegn inkludert mellomrom.

Ønsker du å skrive tekster til spaltene Fri assosiasjon eller Oppsummert, ta kontakt med fagredaktør Ida Holth: ida.holth@psykologtidsskriftet.no

 

Meninger

Spaltene er åpne for ferske og etablerte stemmer i samfunnsdebatten. Vi ønsker debatt om aktuelle samfunnstemaer, om behandlingsmetoder, ideologi, fagetikk, utdanning, helsepolitikk og lønns- og fagpolitiske spørsmål. Her kan du starte viktige debatter eller svare på innlegg i tidligere utgaver.  Redaksjonen behandler ulike former for debattinnlegg:

  • Hovedinnlegg/kronikk er innlegg om en aktuell problemstilling eller et tema. Vi ønsker også gjerne innlegg som kan starte en debatt. Kronikken er ikke et svar på et annet innlegg. Lengde: 4000 til 8000 tegn inkludert mellomrom.
  • Debattinnlegg kan være svar på et innlegg og er kortere enn et hovedinnlegg eller kronikk. Lengde: 2000 til 3000 tegn inkludert mellomrom.
  • Vi tar også inn aktuelle replikker eller kortinnlegg. Lengde: 500 til 1500 tegn inkludert mellomrom.

 Send innlegg til debatt@psykologtidsskriftet.no. Frist er den 8. i hver måned.

 

Anmeldelser

Vi ønsker oss anmeldelser av psykologisk faglitteratur, og bokessay med psykologisk tematikk og forankring. 

Psykologer så vel som frilansere ser velkomne til å bidra. Valg av bok avklares med redaksjonen. 

Ta kontakt med Per Olav Solberg i redaksjonen hvis du har lyst til å anmelde. Tekster sendes til nina@psykologtidsskriftet.noeller redaksjonen@psykologtidsskiftet.no.

 

Ferdigstillelse og viderepublisering

Psykologtidsskriftet er ansvarlige for ingress, titler, mellomtitler og sitater. Redaksjonen kan forkorte bidrag. Manus ellers skal godkjennes av forfatter. Alle bidrag kan publiseres på nett. Innlegg kan også bli publisert i andre medier Psykologtidsskriftet inngår avtale med.

 

Interessekonflikter

Husk å oppgi om det foreligger særskilte interesser som kan påvirke hvordan lesere oppfatter og tolker arbeidet ditt. Har arbeidet blitt sponset av en eller flere? Har du selv eller andre økonomiske interesser av å publisere stoffet? Jobber du for eller tar oppdrag fra organisasjoner eller institusjoner som kan ha interesse av at et materiale presenteres på en spesiell måte? Eller har du personlige forbindelser eller interesser som kan påvirke eller påvirkes av det du skriver om?

Oppgi også om arbeidet ditt har blitt publisert tidligere. Som en hovedregel aksepterer vi bare originalmanuskripter, men vi kan vurdere unntak om stoffet er av spesiell interesse, eller er tilstrekkelig bearbeidet og tilpasset våre sjangre. Dette må alltid avklares med redaktøren.

 

Eierforhold

Før bidraget er antatt og på trykk, er manuskriptet å anse som forfatterens private eiendom. Det behandles som et konfidensielt dokument som ikke kan gis til andre eller henvises til uten forfatterens tillatelse. Fra et manuskript er i trykk, er det å anse som Tidsskriftets eiendom, i den betydning at andre må be både Tidsskriftet og forfatteren om tillatelse til å kopiere figurer, tabeller eller å sitere (mer enn 500) ord fra artikkelen. Det innebærer at også forfatteren må innhente tillatelse fra redaktøren hvis en ønsker å trykke artikkelen, delvis eller i sin helhet, i en annen publikasjon. Tidsskriftet betinger seg rett til å oppbevare og publisere artikler og annet stoff også i elektronisk form, for eksempel via Internett.